2015-06-25

Ökade krav på kommunal avfallshantering utreds

Mia Torpe har utsetts att leda ytterligare en i raden av utredningar om avfall och återvinning. En omfattande utredning ska klargöra om ett kommunaliserat ansvar för insamling av förpackningar och tidningar leder till att miljömål till 2020 kan nås samtidigt som avfallshierarkin i lag ska tydliggöra att förbränning inte är önskvärt då återanvändning och återvinning prioriteras.

- Våra konsekvensanalyser visar att ett oförändrat ansvar för insamlingen är bäst såväl för de som återvinner, marknaden som för miljön. Därför är det bra att även en politiskt tillsatt utredning kan klargöra detta en gång för alla, säger Kent Carlsson vd för FTI i en kommentar.

Näringslivet överträffar alla gällande mål och vi på FTI kraftsamlar för att nå de nya och kraftigt höjda återvinningsmålen till 2020 i förordningarna som trädde i kraft så sent som den 1 november i fjol. Trots det ska utredningen se om de nya målen istället kan nås med krav på en kommunal hantering, där kraven ska vara lika för kommuner i landsbygd och tätort. En hantering som också ska vara lönsam. Regler för hur denna insamling ska utformas ska preciseras av utredaren.

- Vi arbetar efter en plan som ska nå de nya ambitiösa återvinningsmålen till år 2020. Det gör vi tillsammans med återvinningsindustrin och med Sveriges kommuner. Redan idag har samverkansavtal tecknats med drygt 60 kommuner. Vi är övertygade att det är att vi får mer ansvar, inte mindre som är rätt väg att gå, fortsätter Kent Carlsson.

Regeringen motiverar sin utredning med att man vill förenkla för hushållen att lämna ifrån sig sitt förpackningsavfall och returpapper, men faktum är att allmänheten idag rankar näringslivets arbete betydligt högre än kommunernas.

I en färsk undersökning från analysföretaget United Minds är det tydligt att den kommunala avfallshanteringen får lägst betyg. Däremot anser 91 procent att tidningar är enkla att återvinna och 80 procent säger detsamma om plastförpackningar. Motsvarande siffra för kommunal hanteringen av grovavfall och elektronik är 55 procent.

Regeringen beslöt idag också att skjuta fram införandet av förtydligade krav för förpacknings- och tidningsinsamling.

- Det är olyckligt och försvårar ytterligare för oss att nå målen till år 2020. Utredningen och den osäkerhet som följer riskerar att påverka vårt utvecklingsarbete och de investeringar som måste ske. Och den tid som vi hade planerat använda till att göra insamlingen ännu enklare för svenskarna får nu användas även för att repetera det som sades i förra utredningen, avslutar Kent Carlsson.