Alliansens beslut

Från det att remisstiden på Avfallsutredningen avslutades vid årsskiftet 2012/2013 behandlade miljödepartementet de olika remissvaren och försökte finna lösningar på de påpekanden som inkommit från remissinstanserna.

Under 2014 tillsatte dåvarande miljöministrer Lena Ek en departementsövergripande utredning som fick till uppdrag att ta fram ett avvägt förslag till nya förordningar.

Anders Flanking, dåvarande statssekreterare redogör för de diskussioner som förde dem fram till de nu gällande förordningarna.

- I till exempel miljö-Sverige, i miljöorganisationer, var det ganska tyst, säger Anders, jag märkte inte så mycket att den här frågan väckte någon enorm politisk debatt.