2015-09-27

Remissvar på Naturvårdsverkets Delredovisning av regeringsuppdrag M2014/1900/Ke

Vi har den 25 september lämnat vårt remissvar på Naturvårdsverkets rapport: Genomförande av system med producentansvar för förpackningar, returpapper, elutrustning och batterier – Delredovisning av regeringsuppdrag M2014/1900/Ke

I vårt remissvar tillstyrker vi Naturvårdsverkets förslag om en fast årlig tillsyns- och prövningsavgift för prövning och tillsyn av insamlingssystem. Vi förutsätter att samma avgift tas ut även av företag som önskar bedriva insamlingssystem med hänvisning till tillstånd utfärdat i annat land och som enligt förordningen utan ansökan i Sverige ska erhålla tillstånd. Vi har tolkat förslaget på så sätt att samarbeten inom ett insamlingssystem för varje förordning utgör en avgiftsenhet oavsett mängd som sätts på marknaden av systemets anslutna producenter och oavsett om samarbeten sker mellan aktörer verksamma inom olika förordningar. Här finns det dock utrymme för andra tolkningar. Vi framför därför att det behöver förtydligas huruvida föreslagen avgiftsnivå ska omfatta varje förordning, varje materialslag, eller omfattar samarbeten om ett insamlingssystem med fler olika materialslag även mellan förordningar.

Vi noterar Naturvårdsverkets förslag om en fast årlig avgift för varje producent. Vi tillstyrker förslaget att Naturvårdsverket ansvarar för registerhållning och administration av avgifter. Vi ser det som helt olämpligt ur konkurrenshänseende att ett register byggs upp utifrån aktörernas gällande kunddatabaser. Vi förordnar ett beslut om att ansvaret att registrera sig (registreringsplikt) läggs på respektive producent som önskar bedriva verksamhet i Sverige på samma sätt som gäller för producenter med elutrustning.

Vi har förståelse för och accepterar den osäkerhet för avgiftsnivå som Naturvårdsverket framför. Vi förordar en naturlig och löpande utvärdering av finansieringen då omfattningen av kraven och behovet av tillsyn över en verksamhet som inte har bedrivits tidigare är svåra att slå fast. Dessutom så kan del två av uppdraget med bland annat att slå fast definitioner av producentbegreppet med flera förtydliganden, inverka på nivån.

Vi noterar att Naturvårdsverket föreslår att någon avgift för kommuner och företag som samlar in verksamhetsavfall inte ska tas ut utan att kostnaden ska täckas av den avgift som föreslås för insamlingssystem och producenter. Vi tycker det är olyckligt då ett naturligt incitament för att utföra ansvarsområdet, saknas.

Vi stödjer Naturvårdsverkets förslag att prövnings-och tillsynsavgifterna får disponeras av Naturvårdsverket eftersom handläggarnas kompetens och långsiktighet är av största vikt för ett stabilt system där förtroende för enhetlig hantering över tid är en förutsättning för beslut om erforderliga investeringar. Men förslaget ökar även legitimiteten i avgiften och gör den tydligare, framför allt för ovana producenter. 

Vi tillstyrker att avgiften tas ut per kalenderår från året för ikraftträdande, vi förutsätter att avgiften för insamlingssystem tas ut för första gången i samband med ansökan och att avgiften är förverkad i händelse av att tillståndet inte ges. Mot bakgrund av den utredning över producentansvar för förpackningar och tidningar som Regeringen tillsatt i juni 2015 förutsätter vi också att ikraftträdandet beträffande för dessa två områden skjuts fram både för uttag av avgiften från enskilda producenter som från dem som önskar ansöka om att driva ett insamlingssystem.

Här kan vårt remissvar i sin helhet laddas ned.PDF