2015-11-26

Region Västerbotten tog hem kommunpriset

2015 års återvinningsgala avslutades med idel glada miner på Hotel Post i Göteborg i går.

FTI är sponsor till priset Årets återvinningskommun som enligt statuterna ska tilldelas den kommun som under året effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i allmänhet och producentansvarsmaterial i synnerhet. I återvinningskommunen ska miljönyttan stå i fokus, varför det är extra viktigt att verka för ett gott samarbetsklimat med samtliga berörda parter. Återvinningskommunen utgår från ett helhetsperspektiv och tar hänsyn till världen utanför den egna kommunen. De vill därigenom skapa framtidens bästa kretsloppssamhälle.

Juryn valde att utse Region Västerbotten till årets återvinningskommun 2015.