Utredning 2015/2016 om ansvarsförändring

I en promemoria daterad den 24 juni 2015PDF gav regeringen miljö- och energidepartementet i uppdrag att föreslå hur en förändring av ansvaret för den fysiska insamlingen av förpackningsavfall och returpapper från hushållen ska utformas.

Utredaren skulle

  • lämna förslag på hur en ansvarsförändring ska fungera i alla delar och hur en övergångslösning ska utformas, 
  • lämna författningsförslag om hur ansvarsförändringen ska regleras i alla delar inklusive hur övergångsbestämmelser ska utformas, samt
  • lämna en beskrivning av förslagens konsekvenser.

Utredaren skulle genomföra uppdraget i nära dialog med Naturvårdsverket, Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och företrädare för berörda producenter enligt förordningarna om producentansvar för förpackningar respektive returpapper. Utredaren skulle vidare inhämta synpunkter från övriga berörda myndigheter och aktörer. Utredaren skulle även beakta annat relevant arbete som har gjorts på området och som pågått inom bl.a. Regeringskansliet och myndigheter.

Uppdraget skulle redovisas senast den 31 mars 2016.

Mari Torpe utsågs till utredare och tillsammans med sin arbetsgrupp överlämnade hon sin utredning till departementet den 31 mars 2016. Departementet har offentliggjort utredningen men understryker att underlaget inte är färdigt, bland annat saknades författningstext. De betraktar därför utredningen som ett arbetsmaterial för sitt fortsatta arbete.

Den 31 mars gav vd Kent Carlsson en första kommentar på arbetet.

Vi inväntar nu departementets tidplan för den fortsatta hanteringen.