Gör så här

Det avfall som boende eller verksamheter i fastigheter ger upphov till kan delas upp i olika så kallade fraktioner som i vissa fall kommunen ansvarar för att samla in och i andra fall producenterna.

Det finns olika lagar, förordningar, föreskrifter, allmänna råd och andra regler som styr avfallshanteringen i din fastighet. De viktigaste är miljöbalken, avfallsförordningen, arbetsmiljölagen, byggnadsverkslagen, byggnadsverksförordningen men även Boverkets byggregler. Varje kommun har en renhållningsordning som består av avfallsföreskrifter och en avfallsplan. Dessa dokument, samt avfallstaxan beslutas av kommunfullmäktige och är viktiga lokal styrdokument för dig att sätta dig in i när du planerar för din avfallshantering. Steg ett för dig som fastighetsägare är att utifrån dessa komma fram till vilken avfallsinsamling ni måste ha och vilket utökat erbjudande fastigheten och dess boende kan ha nytta av.

För att hjälpa dig med införandet av insamling av förpackningar och tidningar i din fastighet – en avfallsfraktion som producenterna ansvarar för – så har vi på följande sidor sammanställt några värdefulla tips som ska göra det enklare för dig att komma igång.