2016-03-31

Idag avslutar regeringens utredare sitt uppdrag

Ökat samarbete mellan kommuner och producenter – den enda rimliga möjligheten för ökad återvinning!

Idag avslutar regeringens utredare sitt uppdrag att föreslå hur en kommunalisering av förpacknings- och tidningsinsamling för ökad återvinning skulle kunna ske. Ett initiativ som ifrågasätts av en riksdagsmajoritet.

Vi har i nuläget fått tillgång till visst material från utredningen, bland annat utredarens rapport och Swecos konsekvensanalys. Vi inväntar vidare information från Miljö- och energidepartementet om hur den fortsatta hanteringen av utredningens förslag kommer se ut.

I konsekvensanalysen konstateras en mängd risker och oklarheter samt att förslagen skulle kunna ”negativt påverka möjligheterna att nå målen som gäller från år 2020” och att ”minskade skalfördelar och minskad effektivitet i flera led” riskeras genom flera olika insamlingssystem. Mot bakgrund av konsekvensanalysens slutsatser är det enda rimliga att istället utveckla samarbetet mellan kommuner och producenter med bibehållet producentansvar.

- Vi måste samla oss för att skapa långsiktiga förutsättningar för det viktiga miljöarbete som återvinningen representerar. Det handlar om att vi tillsammans med Sveriges kommuner och landsting, men också politiker över blockgränserna, måste ta konsekvenserna av att ännu en utredning misslyckas med att hitta ett långsiktigt hållbart alternativ, säger Kent Carlsson, vd för FTI i en kommentar.

Utredarens förslag leder enligt konsekvensanalysen till kraftigt ökade kostnader för kommun, stat och näringsliv. Kostnader som bärs av hushållen och som motverkar en cirkulär ekonomi när insamlade material i återvinningsprocessen tappar i konkurrenskraft. Samtidigt presenteras inget förslag till hur finansieringen ska definieras eller administreras vilket tillsammans med oklara krav på kommunerna leder till osäkerheter vad förslaget skulle innebära i praktiken.

Naturvårdsverket föreslås få uppdrag att utföra föreskriftsarbete, utreda avgiften och dess fördelning samt utveckla vägledning. Verket har själva gjort en grov tidsuppskattning i personella resurser av det förarbete som krävs till följd av förslagen och bedömer arbetsinsatsen pågå under åren 2017-2020. Givet den tidplanen är den enda rimliga slutledningen att målen från 2020 inte kommer kunna uppnås.

- Vi vet att vi idag har ett system som överträffat alla tidigare återvinningsmål och som är ledande i ett internationellt perspektiv. Vi vet att producenternas gemensamma arbete i 5 punkter ska leda fram till att vi överträffar även de nya målen från år 2020 vilket den ökade insamlingen även år 2015 för flera material är ett kvitto på. Att överge dagens system för något som är osäkert, som ingen vet hur det kommer fungera i praktiken och som innebär att de nya utmanande återvinningsmålen inte nås, måste ses på med stor oro av alla oss som värnar miljön, säger Kent Carlsson.