2016-06-16

Remissvar från fti i juni till regeringen

Att svara på remisser är en del i FTI:s verksamhet och en av de möjligheter vi har som bolag att påverka de spelregler som vi har att rätta oss efter.

Vi har under våren yttrat oss över förslag på förändringar i aktuell lagtext, gällande:

  • Jordbruksverkets förslag till förändringar i nuvarande lagstiftning för retursystemet
  • Naturvårdsverkets slutrapport rörande hur tillämpningsområdet för förordningarna för förpackningar och returpapper bör utformas

Vi har gått igenom de två första olika förslagen och försökt belysa deras konsekvenser och brister. Främst förslaget gällande retursystemet kan ha effekter på de volymer som hamnar i FTI:s insamlingssystem. Detta material har presenterats för styrelseledamöterna i Plastkretsen, Returkartong och MetallKretsen så att de fått möjlighet att besluta vilken inställning FTI ska ha.

Styrelserna gav vd i uppdrag att begära anstånd till midsommar med vårt svar angående Naturvårdsverkets slutrapport rörande tillämpningsområdet för förordningen för förpackningar och tidningar, då förslagen kan få konsekvenser som vi vill att departementet ska få kännedom om. Våra synpunkter på Jordbruksverkets förslag har sänts in, se nedan.

Remissvar angående Jordbruksverkets förslagPDF

Remissvar maa Naturvårdsverkets slutrapportPDF