2016-10-24

Minskad förbrukning av plastbärkassar

Naturvårdsverket föreslår ett lägsta pris om 5 kr per plastbärkasse för att minska mängden skräp som slängs i vår stadsmiljö och i vår havsmiljö.

EU beslutade år 2015 att alla medlemsstater ska reducera förbrukningen av tunna plastbärkassar. Naturvårdsverket har utrett möjliga sätt att minska förbrukningen av plastbärkassar. Belastningen av plast i främst haven behöver minskas och en ineffektiv resursanvändning förbättras. För att nå det uppsatta målet har Naturvårdsverket i en rapport (Minskad förbrukning av plastbärkassar) förslagit att krav ställs på de producenter som tillhandahåller plastbärkassar till konsumenter eller andra användare, om att ta ut ett lägsta pris om 5 kr per plastbärkasse.

Regeringen efterfrågade den 21 juni 2016 synpunkter på denna rapport samt separat promemoria med förslag på bemyndigande i miljöbalken m.m. I det svar som vi på FTI lämnade den 19 september stödjer vi initiativet att minska användingen av plastbärkassar samt nedskräpningen av dessa i samhället. Vi framför dock att vi anser det är viktigt att vid beslut om en förändring se till helheten och beakta varje nytt förslag i ljuset av de andra som för närvarande behandlas och diskuteras. Det måste tas ett helhetsgrepp om producentansvaret för att skapa långsiktiga spelregler. Det krävs tydligare definitioner, både för begreppet producent och för begreppet plastbärkassar, för att nå avsedd effekt. Såväl förslagen tid för ikraftträdande som informationsansvaret behöver revideras. Och allra viktigast är att frågan om tillsyn bör vara löst innan reglerna träder i kraft. En fungerande tillsyn är avgörande för att producentansvaret ska efterlevas och ge önskad effekt. Något som måste beaktas före beslut är om förslaget riskerar leda till en ökning av bionedbrytbara plastbärkassar. FTI:s system kan inte hantera en stor mängd bionedbrytbara plastbärkassar utan att materialkvalitén riskeras att försämras.

Läs hela vårt remissvar.PDF