2017-01-24

Insamlingsstatistik presenteras 28 februari

Återvinningsåret 2016 är över och nu håller vi som bäst på att sammanställa insamlingsstatistiken från våra närmre 6000 stationer och 1,4 miljoner hushåll som har avtal med oss om fastighetsinsamling av förpackningar och tidningar. Den 28 februari presenteras insamlingsresultat per kommun.

Som en viktig del vid beräkningen av hur duktiga vi i Sverige är på att återvinna förpackningar och tidningar redovisar vi på FTI den sista februari föregående års insamlingsresultat. Så även i år. Nu håller vi som bäst på att sammanställa rapporteringen från över och kvalitetssäkra resultatet per kommun. Vi räknar med att även i år vara klara till månadsskiftet februari/mars.

Insamlingsstatistiken ska inte förväxlas med återvinningsstatistiken. Senare i vår kommer vi presentera det faktiska återvinningsresultatet. Då har vi hunnit sammanställa hur mycket av det som samlats in som vi har lyckats utnyttja för tillverkning av nya produkter (materialutnyttja). Därefter ska vi matcha den mängden med mängden förpackningar och/eller förpackade varor som producenter som är anslutna till oss, har sålt i Sverige.

Insamlingsstatistiken uppdateras den 28 februari med föregående år.

FAKTA:

Återvinningen beräknar vi på följande sätt: den mängd förpackningar som har materialutnyttjats (återvunnits) under året divideras med den mängd förpackningar som under samma år har tillverkats för försäljning i Sverige (inkluderad de som förts in i eller importerats till Sverige). Resultatet av divisionen som anges i procent, blir materialutnyttjandegraden, det vi kallar återvinningen.

Extrakt ur "Förordning (2014:1073) om producentansvar för förpackningar":

14 § För att beräkna om målen nås ska det tal som motsvarar den mängd avfall som har materialutnyttjats under ett kalenderår (materialutnyttjandemängden) divideras med det tal som motsvarar den mängd förpackningar som har tillverkats i Sverige eller förts in till Sverige under samma kalenderår (produktionsmängden). Mängderna ska anges i vikt. Vid beräkningen av produktionsmängden ska inte sådana förpackningar som yrkesmässigt förts ut från Sverige ingå. Resultatet av divisionen är materialutnyttjandegraden, som ska anges i procent.

Vid beräkningen får avfall som har transporterats till ett land utanför EU anses materialutnyttjat endast om det visas att avfallet har materialutnyttjats under villkor som motsvarar kraven i denna förordning.