FARLIGT AVFALL OCH FÖRPACKNINGAR

Regler om "Särskilt omhändertagande" gäller för vissa varor, däribland förpackningar. Reglerna innebär bland annat att förpackningar som är märkta med dödskalle, döda fisken eller med märkningen gasbehållare ska lämnas till plats för farligt avfall som kommunen anvisar.  

Förpackningar märkta med dödsskalle, döda fisken eller gasbehållare ska inte lämnas till återvinning i din vanliga förpackningsinsamling. Detta på grund av att de kan utgöra en risk för personal och miljö vid den efterföljande hanteringen och återvinningen. Avfall som innehar någon av dessa farliga egenskaper utgör farligt avfall enligt EU-förordning 1357/2014. De ska istället lämnas till särskilt omhändertagande som din kommun hänvisar dig till.

Förpackningar med nedanstående märkningar ska inte återvinnas i FTI:s insamlingssystem;

Dödskallemärkning

Giftig. Produkten ger livshotande skador vid inandning, hudkontakt eller förtäring.

Giftig. Produkten ger livshotande skador vid inandning, hudkontakt eller förtäring.

Döda fisken

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Miljöfarlig. Produkten är giftig för vattenmiljön på kort eller lång sikt. Ska förvaras och användas så att produkten och avfallet inte skadar miljön.

Gasbehållare

Gabehållare

Gas under tryck. Produkten är en trycksatt eller en kraftigt nedkyld gas. Behållaren kan explodera vid yttre brand.

 

Tömda förpackningar med övriga farosymboler ska lämnas till din återvinningsstation

Gällande övriga förpackningar med farosymboler gäller att de ska lämnas till återvinning men det är då extra viktigt att förpackningarna är helt tömda på flytande och fasta rester. Förpackningar som har innehållit gaser eller kondenserade gaser måste också vara helt tömda, trycklösa och inte ha kvarvarande flytande material som kan ombildas till gas. Korkar och lock ska vara avtagna och lämnas löst med de tömda förpackningarna. Förpackningar som innehållit målarfärg, impregneringsmedel, lim, fernissa, spackel kan den lämnas för återvinning i behållare för plast- eller metallförpackning om de är urskrapade och torra.

Förpackningar med nedanstående märkningar ska lämnas till återvinning i FTI:s insamlingssystem förutsatt att de är helt tömda på innehåll;

Acid red
Silhoute
Explos
Exclam
Flamme
Farosymbol

 

Farosymboler som gällde fram till 1 juni 2015

Sedan 1 juni 2015 är det ett nytt märkningssystem som gäller, den nya märkningen med röd ram ska på sikt gälla i hela världen. De tidigare orangefärgade farosymbolerna ersätts successivt med CLP (classification, labelling, packaging) -förordningens faropiktogram. CLP-förordningen reglerar klassificering, märkning och förpackning av kemiska ämnen och blandningar som släpps ut på marknaden inom EU. För mer information se Kemikalieinspektionens webbplats.

Du kanske fortfarande har kvar förpackningar som är inköpta före den 1 juni 2015. De har då den gamla märkningen som ser ut som nedan. Var noga med att även dessa inte ska lämnas i din vanliga förpackningsinsamling utan ska lämnas in för särskilt omhändertagande som kommunen anvisar.

Tidigare Symbol för döda fisken

Tidigare symbol för döda fisken

Dödskalle

Tidigare symbol för dödskallemärkning

Gasbehållare

Tidigare symbol för gasbehållare

Lagar och regler

Mer detaljerad information om gällande regler finner du i nedan angivna dokument:

  • Miljöbalken
  • Avfallsförordningen
  • Förpackningsförordningen
  • FTI:s Anvisningar
  • FTI:s sorteringsguide

 

INFORMATIONSSKYLDIGHET

För förpackningar som innehåller farliga produkter/substanser gäller också vissa regler om informationsskyldighet, märkningsskyldighet och skyldighet att lämna med säkerhetsdatablad. För ytterligare information om denna informationsskyldighet, läs mer på Kemikalieinspektionen.

För mer detaljerad information

Kemikalieinspektionen

Naturvårdsverket

Sopor.nu