2012-12-21

FTI ger besked i sitt svar på Avfallsutredningen

I remissyttrandet över Avfallsutredningen är FTI mycket kritisk till betänkandet och presenterar sitt fempunktsprogram för hur dagens insamlingssystem för förpackningar och tidningar ska utvecklas. Bland annat vill FTI genomföra en kraftigt utbyggd fastighetsnära insamling. FTI avvisar samtidigt förslaget att återkommunalisera insamlingen. 

I FTI:s svar som överlämnades till Miljödepartementet idag är man i likhet med många andra remissinstanser kritisk till avsaknaden av analys och belägg som motiverar den omfattande och kostsamma förändring som föreslås i huvudalternativet för insamling av förpackningar och tidningar. FTI har därför låtit göra oberoende konsekvensanalyser av både huvud- och alternativförslagen.

FTI redovisar också ett fempunktsprogram som innebär att FTI och producenterna accelererar sina satsningar på insamlings- och återvinningssystemet i form av bland annat förbättrad drift, skötsel, kraftigt utbyggd fastighetsnära insamling och nya behållare.  

FTI:s fempunktsprogram innehåller följande:  

1.    Samarbete.  

2.    Fastighetsnära insamling.

3.    Återvinningsstationer.

4.    Kvalitetskontroller

5.    Informationsinitiativ.

FTI remissvar AvfallsutredningenPDF

Bilaga 1: rättslig analys och författningsförslagPDF, Mannheimer Swartling

Bilaga 2: konsekvensanalys av huvud- och alternativförslagPDF, Boston Consulting Group

Bilaga 3: konkurrensrättslig analysPDF, Copenhagens Economics

Bilaga 4: Detaljerat remissvar enligt krav i SB PM 2003PDF

Avfallsutredningens betänkande