Information till användare av plåtfat

från Intresseföreningen Plåtfatgruppen

Plåtfat måste återvinnas

I förordningen (SFS 2014:1073) om producentansvar för förpackningar ställs krav på att använda förpackningar — däribland plåtfat — ska tas tillvara på ett miljöriktigt sätt, samt att en viss andel av dem ska återanvändas eller återvinnas.

Plåtfat har en lång tradition av att återanvändas eller materialåtervinnas. Detta har ett antal intressenter *) tagit fasta på och skapat ett lättadministrerat, obyråkratiskt och miljöeffektivt system, som säkerställer att förordningens krav uppfylls. Systemet bygger på sedan länge etablerade strukturer, vilket innebär att det för de flesta användare inte innebär några större förändringar.

En miljöriktig hantering av tomfat innebär att inga rester av innehållet ska hamna där de inte hör hemma. Faten måste därför vara väl tömda när de lämnas för återanvändning alternativt materialåtervinning.

Din leverantör förser dig med tömningsanvisningar för varje produkt. Dessa anger hur du på ett lämpligt sätt tömmer dina fat. Genom att lämna faten till av FTI certifierade återvinnare blir de garanterat omhändertagna och återanvändna på ett miljöriktigt sätt.

Generell tömningsanvisning

Tömningsanvisningen beror på produktens egenskaper och ser olika ut för olika produkter. Fat, som innehållit produkter med farliga egenskaper kräver noggrannare tömning och eventuellt rengöring. Produkter med hög viskositet kan kräva urskrapning eller liknande åtgärd. För de flesta produkter räcker det dock med en generell tömningsmetod:

Sprundfat: Fatet vänds med sprunden nedåt med 2"-sprundet i lägsta position och något lutande (cirka 10 grader) tills det är droppfritt.

Lockfat: Fatet vänds med öppningen nedåt och något lutande (cirka 10 grader) till det är droppfritt.

För sprundfat, som inte ska återanvändas, kan metoden förbättras genom att faten öppnas längs kanten vid sprundet.

Antingen kan hål slås (se illustration till vänster) eller så kan fatet skäras upp som en konservburk. Fat som innehållit brandfarliga vätskor ska dock inte hanteras på detta sätt då gnistor kan uppstå.

För att garantera miljösäkerheten kräver certifierade återvinnare att faten är tömda enligt anvisningarna. Minimikravet är att faten är droppfria när de lämnas in. Som riktvärde för droppfritt kan anges mindre än en droppe per minut vid 15 grader C. För högviskösa produkter kan krävas att faten är urskrapade. Då viskositeten är beroende av temperaturen är det viktigt att tömningen inte görs i för kall miljö, lägst 15 grader C rekommenderas.

Tömningsanvisningen kan du finna i säkerhetsdatabladet, direkt på fatet med en speciell etikett eller meddelad på annat sätt. Till vänster ser du ett exempel på en tömningsanvisning.

För samtliga tömningsanvisningar gäller att en annan likvärdig metod som leder till samma resultat får användas. Har du en idag fungerande rutin för tömning/rengöring av dina fat som uppfyller miljökraven kan du använda den även i framtiden.

Tömningsförsäkran

Tömmaren garanterar för återvinnaren att fatet är tömt enligt leverantörens tömningsanvisning alternativt enligt egen, likvärdig metod genom att bifoga blanketten Försäkran - vid tömning av plåtfat för återvinningPDF.

Blanketten får du från din leverantör eller från den certifierade återvinnaren. Då tömningsförsäkran är en juridisk handling är det mycket viktigt att den som skriver under, verkligen är ansvarig för tömningen.

Fat som tömts i enlighet med tömningsanvisningen och transporteras med undertecknad Tömningsförsäkran anses uppfylla kraven för att undantas från bestämmelserna i ADR-S och RID-S (enligt delavsnitt 1.1.3.5) och behöver således inte klassificeras som farligt gods vid transport på väg eller järnväg.

Kontroll av tömning

Vid leverans av plåtfat till certifierad återvinnare kontrolleras att plåtfaten är tömda enligt tömningsanvisningarna. Detta innebär att återvinnaren kan begära att få ta dela av tömningsanvisningen för ett visst fat.

Certifierade återvinnare

Hos de certifierade återvinnarna garanteras att faten tas om hand på ett miljöriktigt sätt och att de går till återanvändning eller återvinning.

Om kraven inte uppfylls

Uppfylls inte kraven i tömningsanvisningen kan fatet inte accepteras i kretsloppsystemet och en certifierad återvinnare har ingen skyldighet att ta emot fatet. Fatet måste då omhändertas på annat sätt, t.ex. destrueras, vilket innebär en betydligt högre kostnad.

Vid frågor

Har du några frågor om tömning, återvinnare eller allmänt om systemet, vänd dig till din leverantör.

Hämta foldern "Plåtfat i kretslopp"PDF

Hämta förteckning över mottagare av fatPDF

Informationen är framtagen av: Intresseföreningen Plåtfatgruppen c/o Plast- & Kemiföretagen,
Box 55915, 102 16 Stockholm.

*I Plåtfatgruppen ingår:

Gruppen samarbetar med Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI).