2012-05-30

Ny nationell avfallsplan

Naturvårdsverket har tagit fram en ny nationell avfallsplan: "Från avfallshantering till resurshushållning - Sveriges avfallsplan 2012-2017". I planen pekar man ut fem områden där man bedömer att det finns extra stort behov av åtgärder. Planen har varit ute på remiss under hösten 2011 och fastställdes 16 maj 2012.

Läs mer