2012-04-18

Nystart för ännu bättre återvinning i Tierp

88,59 kilo förpackningar och tidningar per person lämnade alla invånare i Tierp till återvinning under 2011. Det är en ökning med knappt 3 kilo gentemot året dessförinnan. Med det avtal som i dagarna har tecknats mellan Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, och Tierps kommun ska återvinningen fortsätta att öka.

De boende i Tierp är framsynta då det gäller att källsortera. Redan höga återvinningstal ökade under senaste året och ligger nu långt över riksgenomsnittet. För att möta invånarnas engagemang har Tierp kommun och FTI, som ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar, tecknat ett samverkansavtal med syfte att på ett konstruktivt sätt skapa goda förutsättningar för en ännu bättre samordning av producenternas ansvar med den kommunala renhållningsskyldigheten. Avtalet ger bättre förutsättningar att lösa olika frågor som kan uppkomma kring insamlingssystemet. Det drivs av FTI på uppdrag av företag enligt den så kallade producentansvarsförordningen.

Utöver själva regleringen av olika sakfrågor för bättre återvinningsstationer innehåller samverkansavtalet även bestämmelser om samråd för hur kommunen och FTI till-sammans ska arbeta med en ständig utvärdering, utveckling och förbättring av systemet.  

— Kommunen är känd för en väl utvecklad offentlig och kommersiell service, säger Per Jonsson, produktionschef i Tierp. Därför är det nya samarbetsavtalet med FTI viktigt så att vi ytterligare kan öka källsorteringen. Med ett växande antal barnfamiljer i kommunen ska vi tillsammans lägga grunden för att våra ungdomar redan i unga år har tillgång till bra återvinning för att lära sig göra gott för miljön, avslutar Per.     

För att öka insamlingen är det också viktigt att göra stationerna trevligare. Parterna är bland annat överens om att göra en översyn av stationerna gällande placeringar och bygglov såväl som informationen i stort.   — Med avtalet tar vi ett stort steg mot att förbättra samarbetet om det viktiga samhällsuppdrag vi har. Jag ser stora möjlig-heter till höjd kvalitet genom att tillsammans med kommunen följa ett ökande behov med bra möjligheter för återvinning, säger Mia Steinbach, regionchef vid FTI.

Återvinningsstationer finns i dag på 15 platser i kommunen och ibland förekommer det problem med containers som behöver tömmas, med nedskräpning och så vidare. För att komma till rätta med dessa problem är det viktigt att FTI snabbt får den informationen. Mejla eller ring på det kostnadsfria telefonnumret 0200-88 03 11 (öppet vardagar klockan 08:00-20:00 samt lördagar och söndagar klockan 10:00-16:00).