2012-04-02

Nya förutsättningar för bättre återvinning i Upplands-Bro kommun

51,74 kilo förpackningar och tidningar per person lämnade alla invånare i Upplands-Bro kommun till återvinning under 2011. Det är mer än 24 kilo mindre än riksgenomsnittet och en minskning med över 4 kilo gentemot året dessförinnan.

För att vända trenden och öka återvinningen inom kommunen har Upplands-Bro kommun och Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar, tecknat ett samverkansavtal med syfte att på ett konstruktivt sätt skapa goda förutsättningar för en ännu bättre samordning av producenternas ansvar med den kommunala renhållningsskyldigheten. Avtalet ger bättre förutsättningar att lösa olika frågor som kan uppkomma kring insamlingssystemet. Det drivs av FTI på uppdrag av företag enligt den så kallade producentansvarsförordningen.

Utöver själva regleringen av olika sakfrågor för bättre återvinningsstationer innehåller samverkansavtalet även bestämmelser om samråd för hur kommunen och FTI till-sammans ska arbeta med en ständig utvärdering, utveckling och förbättring av systemet.

— Vår miljöplan styrs av de fyra kretsloppsvillkoren att vårda jordskorpan, undvika onaturliga ämnen, bevara växter och djur och att sluta slösa, säger Charlotta Skoglund, avfallsingenjör i Upplands-Bro. Därför är det nya samarbetsavtalet med FTI viktigt för att vi tillsammans ska öka källsorteringen i kommunen. Jag ser speciellt fram emot det rapporteringsverktyget som vi är överens om att börja använda mellan oss och FTI kring kundtjänstärenden för att snabb vidarerapportera behov av städning och tömning av stationerna, avslutar Charlotta.  

För att öka insamlingen är det viktigt att göra stationerna trevligare, ett arbete som är igångsatt. Parterna är också överens om att, utöver införande av rapporteringsverktyg, även göra en översyn av stationerna i sin helhet.

— Insamlingen i Upplands-Bro är betydligt lägre än riksgenomsnittet och det måste vi göra något åt. Med avtalet tar vi ett stort steg mot att förbättra samarbetet om det viktiga samhällsuppdrag vi har. Jag ser stora möjlig-heter till höjd kvalitet genom att tillsammans med kommunen kunna fokusera på utveck-lingsfrågor och förbättringar för alla invånare i Upplands-Bro, säger Mia Steinbach, regionchef vid FTI.   Återvinningsstationer finns i dag på 13 platser i kommunen och ibland förekommer det problem med containers som behöver tömmas, med nedskräpning och så vidare. För att komma till rätta med dessa problem är det viktigt att FTI snabbt får den informationen. Mejla eller ring på det kostnadsfria telefonnumret 0200-88 03 11 (öppet vardagar klockan 08:00-20:00 samt lördagar och söndagar klockan 10:00-16:00). Mejl till FTI ställs till upplandsbro@ftiab.se.