2013-04-11

Diskussionen om insamlingen måste baseras på fakta

FTI:s vd Kent Carlsson svarar på en debattartikel i Dagens Nyheter den 6 april där Stockholms stads miljöborgarråd, Per Ankersjö (C), går till generalangrepp på dagens insamlings- och återvinnings­system för förpackningar och tidningar.

Stockholms stads miljöborgarråd, Per Ankersjö (C), går i en debattartikel i Dagens Nyheter den 6 april, till generalangrepp på dagens insamlings- och återvinnings­system för förpackningar och tidningar.

Det system hans partivänner utvecklade under 90-talet beskrivs som 20 år av misslyckande och en skamfläck. Istället för att utveckla dagens system med höjda ambitioner och effektivare regelverk vill Per Ankersjö i praktiken avskaffa kretsloppsprincipen där producentansvaret är grunden för att möjliggöra materialåtervinning till nya produkter.

Vi ser istället ett behov av tydligare och långsiktiga regelverk för att utveckla dagens system med mer service, minskad nedskräpning och ökad återvinning.

Svepande argumentation måste bemötas så att den viktiga diskussionen om utvecklad återvinning sker baserat på fakta. Inte minst då vi oavsett rollfördelning fortsatt kommer ha ett gemensamt ansvar och måste samarbeta.

Per Ankersjö menar att vårt arbete, dagens system och de många medborgarnas aktiva miljöengagemang är ett misslyckande och väljer att bortse från vad som uppnåtts under 20 år.

Är det ett misslyckande…

  • när alla nationella återvinningsmål med undantag för plastförpackningar uppnås?
  • att det idag finns ett nationellt och för alla tillgängligt system för återvinning oberoende av kommunens storlek?
  • när över 90 procent av hushållen i en nyligen gjord opinionsundersökning anser att systemet fungerar bra?
  • när vi genom ett sammanhållet system kan bedriva insamlingen kostnadseffektivt och därmed minska konsumentens kostnader? 
  • när dryga 30 procent av hushållen redan idag, subventionerat av oss, har fastighetsnära insamling?

Att kalla detta ett misslyckande, som miljöborgarrådet gör, är att vilseleda allmän­heten och skapa konflikt mellan politik och näringsliv när istället samarbete krävs för ett resurseffektivt samhälle. Vi borde ta fasta på gemensamma ambitionerna att utveckla systemet och se hur det i samverkan kan göras mer effektivt.

Vi arbetar aktivt – inte minst tillsammans med Stockholms stad – med de faktiska problem som nämns i artikeln:

  • Vi ska tillsammans med våra entreprenörer inom kort presentera en färdplan för att öka fastighetsnära insamling till hela 50 procent år 2018.
  • Vi har utvecklat och tecknat avtal som stärker det kommunala inflytandet och gett staden möjlighet att utdöma vite om vi inte följer våra åtaganden. FTI har också i tio års tid krävt att regeringen tillsätter en tillsynsmyndighet och tydliggör krav på insamlingssystemet, vilket beslutats av riksdagen men ändå inte genomförts.
  • Vi genomför stora satsningar på ökad tömning och städning. I Göteborg genomförs flera pilotprojekt för att minska nedskräpningen av sådant som ofta är grovsopor och ett kommunalt ansvar.
  • Vi har föreslagit regeringen att FTI ska få ta över informationsansvaret från kommunerna för att tydliggöra ansvaret för återvinningsstationerna vilket med största sannorlikhet också skulle innebära ökad insamling.

I artikeln hänvisar Per Ankersjö till avfallsutredningen och menar att ”de flesta instanserna har ställt sig positiva till utredningens förslag att flytta ansvaret för insamlingen från FTI till kommunerna”.  Men vi undanhålls det faktum att ett samlat näringsliv och Konkurrensverket förkastar förslaget och tunga remissvar från Naturvårdsverket, Statens regelråd och även Stockholms stad menar att grund­läggande analyser saknas. Ledande återvinningsföretag invänder att det inte finns något som visar att återvinningsgraden eller städningen blir bättre i kommunal regi.

Vi delar Per Ankersjös engagemang för ökad återvinning och renare stadsmiljö. Men vi vill också hålla rent mellan påståenden och fakta. Vi tror att vägen till en utvecklad och effektivare återvinning går via ett fördjupat producentansvar och en konstruktiv dialog mellan parterna. Därför bjuder vi in Per Ankersjö till en öppen hearing den 17 april.

Kent Carlsson

Vd Förpacknings och tidningsinsamlingen