2013-12-20

Fem kraftfulla punkter i FTI:s program

Under 2013 har aktiviteten inom FTI höjts för att vi ska vara beredda att börja genomföra fempunktsprogrammet när lagförslaget som förväntas, blir en realitet.

I vårt remissvar till Miljödepartementet på den statliga utredningen SOU 2012:56 presenterade vi vårt fempunktsprogram för hur dagens insamlingssystem för förpackningar och tidningar ska utvecklas för att, under näringslivets fortsatta kontroll, kunna leva upp till regeringens och riksdagens krav och förväntningar. 

1. Samarbete. Samverkansavtal med alla Sveriges 290 kommuner. Vi satsar dessutom vidare på att driva olika utvecklings- och samarbetsprojekt med kommuner och andra intressenter 

2. Fastighetsnära insamling. En satsning på ökad fastighetsnära insamling för hushåll

3. Återvinningsstationer. Kvalitetssäkring, upprustning och skötsel av återvinningsstationer 

4. Kvalitetskontroller. Löpande kvalitetskontroller längs hela återvinningskedjan där hushållens betyg i regelbundna opinionsundersökningar blir vägledande för förbättringar 

5. Informationsinitiativ. Vi övertar ansvaret från kommunerna för information om källsortering av förpackningar och tidningar - för att verka för en mer enhetlig information om FTI:s ansvar för insamlings- och återvinningssystemen. 

Under våren och sommaren har Miljödepartementet bearbetat alla remissvar och de kan konstatera att kommunerna generellt varit positiva till en kommunalisering. Näringslivet, såväl som ett antal tunga remissinstanser, har varit negativa eller avvaktande. Parallellt har aktiviteten inom FTI höjts för att vi ska vara beredda att börja genomföra fempunktsprogrammet när lagförslaget som förväntas, blir en realitet.

Departementet har dock med hänvisning till alla remissvar som inkommit tappat tempo i förhållande till den tidplan som miljöministern tänkt sig. Just nu aviseras propositionen komma under vintern/våren 2014.

FTI:s 5-punktsprogram