2013-12-20

Direktiv om användning av tunna plastbärkassar

Tunna plastkassar är ett miljöproblem och EU:s medlemsstater föreslås nu att inom två år vidta åtgärder för att minska användningen.

Förslaget till revidering av förpackningsdirektivet innebär att EU:s medlemsstater inom två år ska vidta åtgärder för att minska användningen av tunna plastbärkassar i syfte att begränsa de negativa effekterna på miljön. Åtgärderna kan bestå av nationella minskningsmål, ekonomiska styrmedel eller saluföringsrestriktioner.

Regeringen genom Miljödepartementet välkomnar förslaget som ett viktigt bidrag till ansträngningar att minska förekomsten av plastavfall, inklusive mikroplaster, i den marina miljön. Regeringen anser att det är viktigt att använda livscykelperspektivet när man bedömer kassarnas miljöpåverkan och vilka alternativa effekter (konsekvenser) som kan uppstå om åtgärder vidtas mot endast tunna plastbärkassar.

Ytterligare åtgärder kan behövas på EU-nivå för att minska föroreningen av mikroplaster i haven.

Läs mer och hämta direktivet