2014-06-27

Regeringen presenterar utvecklad avfallspolitik

Den 24 juni visade regeringen vägen framåt för ökad återvinning av förpackningar och tidningar. Den är resultatet av ett arbete inom regeringen i samråd med berörda parter.

Vägen framåt innebär att producenterna får fortsatt förtroende som ansvariga för insamlingen av förpackningar och tidningar. Kraven och målen för uppdraget kommer att skärpas och tillståndspliktiga insamlingssystem införas. Naturvårdverket får också en tydligare roll som ansvarig myndighet. Ambitionen är att hela ramverket ska vara på plats 1 januari 2017, men vissa förordningsförändringar planeras redan i augusti.

Det förtydligade regelverket ska också leda till ett utökat samarbete mellan kommuner och producenter, något som enligt uttalande från miljöminister Lena Ek förslagsvis regleras i avtal.

– Vi har under processens gång förordat att vi får mer ansvar, inte mindre och har arbetat målmedvetet med att motivera det genom konkreta åtgärder för ökad återvinning och bättre service. Regeringens besked är ett erkännande av vår strategi som inkluderat samverkansavtal för att stärka samarbetet med kommunerna, säger Kent Carlsson, vd för Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) i en kommentar och tillägger att det är början på ett arbete för att nå de skärpta kraven. 

– Viktigast med regeringens besked är att det ger stöd för fortsatt utveckling och gemensam kraftsamling för ökad miljönytta genom förstärkt återvinning. Vi ser fram emot ett utökat samarbete med exempelvis Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) för att nå de nya mål som presenterats.