En vinst för miljön – att vara del av kretsloppet

Fastighetsnära insamling, eller det som kallas för FNI, är insamling i direktanslutning till hemmet. FNI underlättar för hushållen att lämna in material till återvinning. Det är kommunen som fattar beslut om ett införande av villa-FNI. Ökad materialåtervinning innebär minskad energiåtgång, och förbättrad återanvändning av naturens resurser.

Läs mer om FNI på vår kampanjsida FNI.nu.

Fastighetsnära insamling är bra för miljön

EU har satt återvinningsmål som innebär att uppemot 90 % av alla förpackningar, beroende på material, ska återvinnas år 2020. Om vi fortsätter i samma takt kommer Sverige inte uppnå målen. Däremot om kommunerna och producenterna samarbetar för att öka insamlingen och återvinningen, och gör den mer lättillgänglig för medborgarna ökar vi chansen för Sverige att nå EU:s återvinningsmål. FNI är ett verktyg som möjliggör ökad insamlingsgrad i den egna kommunen.

Fastighetsnära insamling förenklar för medborgaren

Det ska vara lätt att göra rätt. Sverige är bra på källsortering, men fortfarande kan en större del av det som hushållen idag slänger återvinnas. Tillgänglighet och bekvämlighet är en viktig del i återvinningen. Undersökningar visar att man blir bättre på att källsortera ju närmare man har till återvinningen och att de flesta kommuninvånarna vill bidra till ökad miljönytta.

Hur FTI arbetar med fastighetsnära insamling

Kommunen kan välja att själva hämta avfallet hos villaägaren eller att anlita en entreprenör för upphämt­ningen. Förpackningar och tidningar som samlas in via FNI skickas till återvinning där FTI garanterar, via våra kontrakterade anläggningar, att materialet återvinns på ett miljöriktigt sätt. FTI arbetar med EU:s avfallshierarki i fokus som innebär att avfall i första hand ska minimeras, i andra hand förberedas för återanvändning, i tredje hand återvinnas, i fjärde hand energiåtervinnas och i sista hand deponeras. Återvinning är det mest energieffektiva sättet att hantera insamlade tidningar och förpackningar.

Via menyn här till vänster får du veta mer om hur just du bäst bidrar till en högre service som leder att fler förpackningar och fler tidningar återvinns till nytt material