VARFÖR SATSA PÅ FASTIGHETSNÄRA INSAMLING?

Tre goda skäl att satsa på fastighetsnära insamling

1. En ökad efterfrågan från kommuninvånarna

FNI är en service som förenklar för hushållen att återvinna. Undersökningar visar att man blir bättre på att återvinna ju närmre man har till återvinningen. Undersökningar visar också att invånarna har en positiv inställning och vill bidra till ökad miljönytta.

2. Miljönyttan

Det finns i snitt 30% förpackningar i hushållssoporna. Förpackningar som istället skulle kunna återvinnas. Om alla svenska hushåll skulle återvinna ytterligare en plastförpackning i månaden skulle CO2-utsläppen minska med 3600 ton. Det motsvarar 7200 flygresor mellan Stockholm- Geneve.

3. Avfall är en resurs

Avfall är en resurs som samhället ska ta tillvara på. Produkter som samlas in via FNI skickas till återvinning. Återvinning är det tredje steget i EU:s avfallshierarki; i första hand ska avfall minimeras, i andra hand förberedas för återanvändning, i tredje hand återvinnas, i fjärde hand energiåtervinnas och i sista hand deponeras eller förbrännas. Återvinning är det mest energieffektiva sättet at hantera insamlat avfall.