2015-05-07

Ytterligare en i raden av statliga utredningar

En ny utredningen om avfallsinsamling aviseras från regeringen idag. Det kommer att påverka pågående arbete – och  miljömålen för 2020 kommer inte nås.

Vid miljöminister Åsa Romsons besök hos det kommunala bostadsföretaget LKF i Lund den 6 maj, valde ministern att offentliggöra att regeringen i nästa vecka kommer tillsätta en ny utredning. Den syftar till att genomföra regeringsförklaringen om att kommunalisera insamlingsansvaret av förpackningar och tidningar. Regeringen valde idag därutöver att offentliggöra ett pressmeddelande där de berättar att man tänker ta beslut om utredningsdirektiven vid nästa veckas regeringsmöte.

- Jag kan inte annat än beklaga konsekvenserna för miljön, men också för svenska hushåll och företag som efterfrågat och sett fram emot de satsningar ett samlat näringsliv nu genomför och hade planerat fortsätta med, säger Kent Carlsson, vd på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen i en första kommentar. – Med ytterligare en i raden av statliga utredningar, ser jag inte längre några förutsättningar för oss att nå återvinningsmålen till 2020.

Då regeringens förra utredning presenterades år 2012 lät FTI genomföra en oberoende konsekvensanalys av en eventuell kommunalisering av insamlingsansvaret. Konsekvenserna visade sig bli stora för såväl miljön som samhället och ekonomin. Med den analysen som grund valde näringslivet att istället efterfråga mer ansvar, inte mindre. Något som förra regeringen också insåg och beslöt ställa krav på.

- Inget har i sak förändrats sedan denna konsekvensanalys gjordes, mer än att den ledde till att förra regeringen beslöt låta producenterna behålla insamlingsansvaret och att istället höja återvinningsmålen. Bilagorna i vårt remissvar gäller fortfarande. (Se länk nedan)

Tidningen Sydsvenskan fångade upp Åsa Romsons uttalanden i Lund i en artikel under onsdagen. I artikeln sägs att ”det nya systemet (kommer) inte innebära ökade kostnader för kommunerna och risk för skattehöjningar”.

Inget nämns i artikeln om att de varor som hushållen köper blir dyrare, då kostnaden vältras över på dem. Inte nämns med ett ord att miljömålen till 2020 kommer underskridas med en ny utredning som stoppar pågående utvecklingsarbete för att möta de nya tuffa kraven. Och inget nämns heller om att omställningen till cirkulär ekonomi som skulle ge fler arbetstillfällen genom grönare innovationer avstannar m m.

- Nu får vi istället rikta vårt fokus mot att bistå i utredarens uppdrag att försöka hitta lösningar på den grannlaga uppgiften, avslutar Kent Carlsson.


Länk till FTI:s remissvar med bilagor.