Bakgrund

Vårt svar 121221 på remiss av Avfallsutredningens betänkande SOU 2012:56 Mot det hållbara samhället - resurseffektiv avfallshantering:

I Sverige beräknas över 33 procent av hushållen vara anslutna till fastighetsnära insamling av förpackningar, FNI. Då det gäller glasförpackningar kommer hela 37 procent av den insamlade volymen in via FNI. För returpapper och tidningar kommer 40 procent in via FNI. Vi har låtit genomföra en bedömning av möjligheterna att bygga ut den fastighetsnära insamlingen under de kommande åren och på basis av den utarbetat en plan. Vår målsättning i en första etapp är en ökad anslutningsgrad motsvarande hälften av de svenska hushållen.

Vad har hänt sedan dess:

Under perioden 2012-2014

Vi har tillsammans med Återvinningsindustrierna, ÅI, i ett projekt prövat olika angreppsätt i Borlänge, Falun, Solna och Täby under paraplynamnet Hemmavinst.

Under projektet utvecklade vi en offertförfrågningsfunktion för att underlätta för fastighetsägare.

Utifrån erfarenheterna har vi tillsammans utarbetat en ny FNI-”produkt” som ska underlätta utbyggnaden av FNI.

Marknaden för den fastighetsnära insamlingen har kartlagts och segmenterats.

Bearbetningsplan för att öka andelen hushåll med fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar är utarbetad.


Nedan är vår progressrapport för 2015.

Under december gjorde vi följande:

 • Möte med entreprenörerna i Göteborgsprojektet Kommunmöten för att diskutera villa-FNI
 • FNI-materialet till bostadsrättsföreningar
 • Planera för utskick till bostadsrättsföreningar i januari

Under november gjorde vi följande:

 • Arbetat tillsammans med Eskilstuna Energi och Miljö för att säkerställa att volymerna från Strängnäs och Örebro som nyligen infört villa-FNI hamnar på rätt kommun så att insamlingsstatistiken blir rätt
 • Fortsatt arbetet med FNI-materialet som kommer skickas ut till utvalda bostadsrättsföreningar under januari

Under oktober gjorde vi följande:

 • Avslutat och utvärderat projektet Hemmavinst tillsammans med kommunen och andra projektdeltagare
 • Ett projekt i Sollentuna med fokus på villa-FNI startas upp
 • Inlett ett arbete för att nå bostadsrättsföreningar Göteborgsprojektet rullar på, flera intresseanmälningar har gått ut och intervju för GP har genomförts

Under september gjorde vi följande:

 • Delutvärdering av Göteborgsprojekt visar att det är svårt att få avtal med fler fastighetsägare i befintliga flerfamiljshus.
 • Reviderad prognos med anledning av att många kommuner tvekar med införande av 4-fack med hänvisning till utredning.

Under augusti gjorde vi följande:

 • Höstuppstart av Göteborgsprojektet
 • Summering av projekt tillsammans med Upplands Väsby och Skellefteå kommun
 • Fortsatt arbete med hemsidan

Under juli gjorde vi följande:

 • Uppdaterat länkar och information på hemsidan för att underlätta för fastighetsägare att hitta
 • Planerat ny funktion på hemsidan för fastighetsägare till hösten

Under juni gjorde vi följande:

 • FNI-projektet tillsammans med Göteborgs kommun pågår i full skala och löper enligt plan.
 • Utvärdering av fastighetsägarmöte i Göteborg
 • Pressmeddelande om våra guider och ny intresseanmälan presenterats
 • Besök hos ett flertal fastighetsägare

Under maj gjorde vi följande

 • Guider och formulär för intresseanmälan publicerad på hemsidan.
 • Produktchef för att ytterligare fokusera på mer fastighetsnära insamling har nu börjat sin anställning inom FTI.
 • Vårt FNI-projektet tillsammans med Göteborgs stad pågår i full skala och löper enligt plan.

Under april gjorde vi följande:

 • Göteborgsprojektet "mer FNI åt göteborgarna" pågår enligt plan.
 • Nya FNI-avtal har tecknats.
 • Flertalet av tidigare FNI-entreprenörer har tecknat de nya avtalen

Under januari - mars gjorde vi följande:

 • Samarbete med Göteborg startade - Mer FNI åt Göteborgarna 2015
 • Guider för fastighetsägare, insamlingsentreprenörer och kommuner under utarbetande
 • Anpassade avtal från 1 april med insamlingsentreprenörer för fastighetsnära insamling under undertecknande.

Under 2016 har vi arbetat med följande:

Bearbetning av bostadsrättsföreningar

Vårt mejlutskick till de bostadsrättsföreningar som i våras fick vårt postala utskick, har gett positiv effekt. Vi ser att antalet intresseanmälningar för att få kontakt med en avfallsentreprenör har ökat. Utskicket är en del i vårt påverkansarbete för att nå fler FNI-hushåll och ökad återvinning. Syftet med utskicken är att väcka tanken och ge inspiration och idéer för att införa Fastighetsnära Insamling. Vi ser en tydlig ökning i antalet gjorda intresseanmälningar, där bostadsrättsföreningar får kontakt med de entreprenörer som är aktiva i det geografiska området, vilket är det första steget mot utökad fastighetsnära insamling. Totalt sett har vi nu adresserat 10 000 bostadsrättsföreningar i Sverige. Önskar ni i kommunen att få information om vilka vi adresserar utskicket till så hör av er så löser vi det.

Göteborgsprojektet

Projektet "Mer FNI åt göteborgarna" som FTI har drivit tillsammans med Kretslopp och Vatten i Göteborg under ett års tid har nu avslutats och en slutrapport finns framtagen. Projektet har lyckats med att nå ut till målgruppen och informerat om möjligheterna till fastighetsnära insamling, FNI, vilket är en grundläggande framgång. Ett av de större hindren, som vi även anade innan projektets start, har varit att målgruppen inte är mogen för att på kort period införa FNI. Här har nog den politiska viljan om att fastighetsnära insamling är något som behöver utvecklas för att vi ska nå återvinningsmålen, nått längre än den ännu har gjort i den ”lilla” bostadsrättsföreningen. Vi har genom projektet samlat på oss ytterligare värdefull kunskap om fastighetsnära insamling och vi ser lärdomarna som en viktig del i det nationella arbete vi driver för att öka insamlingen i hela landet. För att nå återvinningsmålen 2020 krävs fortsatt samarbete mellan producenter och kommuner, något som inte minst detta projekt påvisar. För mer information.

Projekt Härjedalen

Vi startade i januari ett projekt tillsammans med vår entreprenör Lundstams med syfte att se över hur vi gemensamt skulle kunna utveckla och stimulera den fastighetsnära insamlingen i glesbygd. Anledningen till att vi ville titta lite extra på detta är att glesbygden brottas med långa avstånd vilket gör att kostnaderna för transporterna blir relativt kostsamma per insamlat kilo. För att få en bra dialog hade också kommunen (Härjedalen) en central roll i diskussionerna. Är du intresserad att höra hur tankegångarna gick i projektet så hör gärna av dig till Ulrika.Eliason@ftiab.se

Revidering av avtal för fastighetsnära insamling

Vi har allt sedan april 2015 avtal om fastighetsnära insamling med ett 60-tal entreprenörer. För att stimulera införandet av fastighetsnära insamling ytterligare pågår nu en avtalsöversyn. Vad fungerar bra och vad kan vi vässa till för att få det att fungera ännu bättre och med det nå en ökning av hushåll som har fastighetsnära insamling. Vi har under första kvartalet diskuterat frågeställningarna med entreprenörerna och deras synpunkter har vi med oss i det fortsatta arbetet med att ta fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet. Arbetat har nu intensifierats och vi fokuserar i ett första steg på ”Omlastningsplatser” och ”Verksamhetsförpackningar”