Ordlista

Här har vi samlat förklaring till ord som förekommer inom FTI.

Deponi

Slutlig förvaring av avfall, det vill säga soptipp.

Energiutvinning

Förbränning, där materialet omvandlas till energi i form av fjärrvärme och el.

FTI — Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

FTI:s uppgift är att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns. Vi har ett rikstäckande insamlingssystem med drygt 5000 återvinningsstationer. Vi erbjuder företag att uppfylla sitt producentansvar för papper/kartong/wellpapp-, plast- och metallförpackningar genom att ansluta sig till vårt insamlingssystem. Verksamheten drivs helt utan vinstintresse. FTI är en förkortning av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. FTI ersatte det tidigare bolaget Förpackningsinsamlingen den 1 januari 2005. 

FTI-station

FTI-station är en obemannad återvinningsstation som drivs av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Stationen har behållare där hushåll kan lämna sina sorterade förpackningar och tidningar till återvinning.

Fraktion

Ett materialslag, en kvalitet, som separerats från en blandning av flera olika material.

Förordning

En förordning är en föreskrift som beslutas av regeringen. Beslut om genomförande av producentansvar för förpackningar och tidningar tog regeringen 1994 genom förordningen om producentansvar för returpapper (SFS 1994:1205, numera 2018:1463) och förordningen om producentansvar för förpackningar (SFS 1994:1235, numera 2018:1462). Genom dessa förordningar fick alla företag som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning, förpackad vara eller tidning ett ansvarar för att de ska samlas in och återvinnas. Här kan du läsa om förordningarna, länkarna går till riksdagens digitala SFS-arkiv.

Förordningen om producentansvaret för förpackningar (SFS 2018:1462)

Förordningen om producentansvaret för returpapper (SFS 2018:1463)

Förpackning

Alla produkter, oavsett material, som används för att innehålla, skydda, hantera, leverera och presentera en vara. Vad är då en förpackning enligt förordningarna (ovan)?

Förpackningsinsamlingen

Förpackningsinsamlingen var tidigare det gemensamma samarbetsorganet för materialbolagen Returwell och Svensk Kartongåtervinning som numera tillsammans bildar Returkartong, Plastkretsen och MetallKretsen. Förpackningsinsamlingen upphörde den 31 december 2004 och verksamheten gick över i det nya bolaget Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Se "FTI".

Insamlingsentreprenör

De entreprenörer som anlitas för insamling av förpacknings- och tidningsmaterial från återvinningsstationerna.

Källsortering

"Sortering vid källan", dvs sortering av olika fraktioner till exempel förpackningar, tidningar, organiskt avfall, brännbart och icke brännbart material - som lämnas var för sig.

Materialbolag

Materialbolagen är näringslivets företag som bildats för att hantera producentansvaret för förpackningar och tidningar. För förpackningar finns Plastkretsen, Returkartong, MetallKretsen samt Svensk GlasÅtervinning. Pressretur är materialbolaget för tidningar. Det finns även materialbolag för andra producentansvarsgrupper, till exempel däck och elektronik.

Materialutnyttjande

Se "Återvinning".

Materialåtervinning

Se "Återvinning".

Miljöstation

Insamling av hushållens farliga avfall som är skadligt för miljön. Kommunen ansvarar för detta och har insamling på sina återvinningscentraler samt på vissa bensinstationer. Det finns även kommuner som har mobil insamling med särskilda körscheman. Exempel på farligt avfall; rester av färg, kemikalier, olja och bilbatterier.

Producent

Förpackningar: Den som yrkesmässigt tillverkar, för in till Sverige eller säljer en förpackning eller en förpackad vara.
Tidningar: Den som yrkesmässigt tillverkar eller importerar tidningspapper och trycker eller importerar tidningar.

Producentansvar

Producentansvaret för förpackningar och returpapper (tidningar), tillkom 1994 och innebär att den som tillverkar förpackningar och tidningar även ansvarar för att de ska kunna samlas in och återvinnas på ett miljömässigt korrekt sätt efter konsumentens förbrukning.

Producentansvar finns också för bilar, däck samt elektriska och elektroniska apparater inklusive glödlampor och batterier.    

REPA

REPA (Reparegisteret AB) var fram till 1 april 2013 ett dotterbolag till FTI. REPA står för "REgister för ProducentAnsvar". Svenska företag kan numera ansluta sig till FTI och betala förpackningsavgifter för plast-, papper/kartong- och metallförpackningar. Därmed uppfyller de delar av sitt producentansvar för förpackningar av dessa material. Avgifterna finansierar insamlingen och återvinningen.

Returpapper

Med returpapper avses dags- och veckotidningar, tidskrifter, direktreklam, telefonkataloger, kataloger för postorderförsäljning och liknande produkter av papper - dock INTE kuvert!
Läs fler exempel här.

Tidning

Se "Returpapper".

Återanvändning

En produkt som återanvänds i samma funktion, till exempel en returglasflaska som rengörs och fylls med ny dryck igen. 

Återvinning

Material som upparbetas i en produktionsprocess och används på nytt, exempelvis konservburkar som smälts ner och blir råvara till nya konservburkar eller stålrör.

Återvinningscentral

En bemannad inlämningsplats/återvinningsanläggning med öppettider som kommunerna, eller i vissa fall privata avfallsentreprenörer, ansvarar för. Återvinningscentralerna kan fungera olika i olika kommuner. Oftast kan hushåll och företag lämna grovavfall som möbler, kylskåp och trädgårdsavfall där. Vanligtvis tar återvinningscentralerna också emot farligt avfall. De kan dessutom ibland fungera som mottagningspunkter där företagen kan lämna sina förpackningar samt för hushållens skrymmande förpackningar.

Återvinningsgrader

Se Insamlingsstatistik.

Återvinningsstation

Obemannade platser med mindre behållare där hushåll kan lämna sina sorterade förpackningar och tidningar. Återvinningsstationerna finns utplacerade i bostadsområden, vid butiker och bensinstationer. FTI ansvarar för och etablerar återvinningsstationer runt om i landet i samverkan med kommunen och/eller markägaren.

Har inga servicemeddelanden...