Bygglov - när ÅVS saknas i detaljplanen

Att återvinningsstationer finns inritade i detaljplanerna är fortfarande sällsynt. Tyvärr, eftersom det i princip är en garanti för att den ges bygglov. Vilka paragrafer och bestämmelser i plan- och bygglagen kan då användas för att kunna få bygglov?

Kommunens detaljplaner eller områdesbestämmelser styr vilka typer av bygglov som kan beviljas och var. FTI:s återvinningsstationer definieras lämpligast som ”upplag” enligt Boverket, och upplag kräver bygglov enligt plan- och bygglagen (PBL 2010:900).

Återvinning räknas som ett allmänt intresse

År 2015 tillkom två paragrafer (9 kap. 31 b-c §) i plan- och bygglagen som gör att en återvinningsstation kan beviljas bygglov trots att den inte finns med i detaljplanen, tack vare att återvinning anses vara ett allmänt intresse.

För att den ena eller andra paragrafen ska gälla så måste antingen återvinningsstationens yta vara liten i förhållande till detaljplanen eller planbestämmelsen, eller så måste detaljplanens genomförandetid ha gått ut.

Exempel på bestämmelser där FTI fått bygglov för återvinningsstationer är bostäder, gata, handel, industri, parkering, park och plantering. Hittills i år så har de här två paragraferna stått för lite mer än hälften, 56 procent, av FTI:s beviljade bygglov.

Tidsbegränsade bygglov

Ett annat alternativ är tidsbegränsade bygglov. De kan ges om ”några men inte alla förutsättningar för bygglov uppfylls”. Återvinning är egentligen ingen tidsbegränsad åtgärd men ibland händer det att en återvinningsstation måste flyttas tillfälligt eller att en ort saknar en lämpligare plats, och då blir behovet av själva platsen tillfälligt.

Ett tidsbegränsat bygglov kan numera ges för högst 10 år och sedan förlängas i högst 5 år. Hittills i år har 16 procent av FTI:s beviljade bygglov varit tidsbegränsade.

Leder till långa processer och fler som överklagar

Nackdelen med de här typerna av bygglov, där återvinning inte finns med i detaljplanen, är att de genomgår en längre process där grannar och närboende ofta överklagar både ansökan och bygglovet. För ett bygglov som först överklagas till länsstyrelsen och sedan till mark- och miljödomstolen kan det ta över två år innan det vinner laga kraft.

De vanligaste klagomålen har med nedskräpning att göra, men enligt länsstyrelsen i Skåne har inte skötselfrågan något att göra med frågan om bygglov. Länsstyrelsens motivering lyder ”rätt använd bör en återvinningsstation inte ge upphov till några sådana olägenheter”.

Kontakt

Om du har frågor, kontakta bygglovsansvarig på e-postadress bygglov@ftiab.se

Har inga servicemeddelanden...