2018-09-11

Våra tankar kring de nya förordningarna

Regeringen har fattat beslut om ramar samt ansvarsfördelning för förpacknings- och tidningsinsamlingen och vi har analyserat beslutade förordningar. Vi välkomnar grunderna med fortsatt producentansvar och arbetar för att genomföra beslutet på ett effektivt sätt. Enligt vår tolkning ökar fastighetsägarens ansvar för att möta förordningarnas ambition.

FTI avser att fortsatt bygga förtroende för att vara det naturliga valet för ett tillståndspliktigt insamlingssystem. Det innebär en utvecklingsresa de kommande åren för att kunna erhålla tillstånd att driva insamlingssystem från 2021.

För att kunna ansöka om tillstånd behöver ett antal frågeställningar klargöras och därför söker FTI samverkan med Naturvårdsverket för att nå dessa klargöranden. Befintliga återvinningsstationer ska upplevas välfungerande fram till 2021 och det innebär fortsatt underhåll, förbättrad drift och städning med ett i stort sett bibehållet antal stationer.

Enligt de nya förordningarna ska, från och med 2021, minst 60 % av bostadsfastigheter i landet erbjudas borttransport av förpackningsavfall och tidningar. Därefter ska förordningarna utvärderas av Naturvårdsverket innan nästa kravnivå om 100% inträder efter 2025.

Vi söker nu både form och forum med tongivande intressenter för samverkan och dialog.