Frågor och svar om avgifter 2019

Avgiftsjusteringarna som vi genomför från 1 april 2019 leder givetvis till frågor om bakgrund och orsak till förändringen och då inte minst de stora ökningarna för pappers- och plastförpackningar. Nedan svarar vi på de frågor vi hittills har identifierat. Håll gärna utkik, i takt med att fler frågor dyker upp kan vi komma att publicera dem här på sidan.

Fler frågor eller funderingar? Kontakta din kundansvariga som kan berätta mer om vad de nya avgifterna innebär.

Varför så stora höjningar av avgifterna nästa år

Svar: Det finns flera skäl, men det kanske tyngsta är att priserna på insamlat material för återvinning har fallit kraftigt de senaste månaderna. Vi insåg att det skulle bli problem när Kina stängde sina gränser för insamlat material till återvinning, men vi kunde inte förutse omfattningen, att konsekvenserna skulle bli så stora. I linje med våra mål samlar vi in allt mer material, vilket är ytterligare ett skäl till avgiftshöjningarna. I takt med att materialinsamlingen växer, desto större belastning på insamlingssystemet vilket i sin tur kräver fler städningar och tömningar.

Har prisraset drabbat alla materialslag?

Svar: Nej störst har raset varit på returkartong, men även på plastsidan har priserna sjunkit. Däremot har metallpriserna hållit sig på en jämnare nivå. Här finns dock en viss risk att USA:s president Trumps handelshinder kan få en påverkan längre fram.

Hur räknas avgifterna fram, vad påverkar dem och vem beslutar?

Svar: Varje materialslag ska bära sina egna kostnader och ingen korssubventionering mellan materialslagen ska förekomma. Vi sätter en ära i att hantera alla materialslag konkurrensneutralt. Samtidigt som intänker, som på grund av till exempel effektiviseringar eller lyckad materialförsäljning, inte används ett år, tillgodoräknas i kalkylen för kommande års förpackningsavgift. Förpackningsavgifterna beslutas varje år i respektive materialbolags styrelse där såväl handeln som tillverkare är representerade.

Hur mycket handlar höjningen om sett till en enskild förpackning?

Svar: För en mjölkförpackning rör det sig om en höjning om 2 öre, för en burk krossade tomater i papp 1,8 öre och för ett paket Ballerinakex 0,3 öre.

Varför sänktes avgifterna för pappersförpackningar förra året?

Svar: Av framförallt samma skäl som vi höjer dem nu. Prisutvecklingen var positiv för returkartong och det avspeglar sig i avgifterna. Varje materialbolag ska bära sina egna kostnader och förpackningsavgifterna tillsammans med intäkter från försäljning, ska aldrig generera vinst. Det är en hållbar affärsmodell över tid, men det innebär att avgifterna både kan gå upp och gå ned mellan åren beroende på hur intäkterna fördelar sig och hur kostnaderna utvecklas. I båda fallen hänförligt till omvärldens krav och förändringar. Och våra egna ambitioner.

Hur ser trenden ut, finns det risk för stora höjningar även kommande år?

Svar: Ja, det kan komma ytterligare höjningar inte minst sett till att en ny förordning där målsättningen är att successivt bygga ut den bostadsnära insamlingen till att så småningom omfatta Sveriges alla fastigheter. Detta kommer att leda till tvingande investeringar som till viss del påverkar avgifterna redan i år men med stor sannolikhet ännu mer nästa år. Men med en förändrad avgiftsstruktur för plast kommer vi att stå bättre rustade. Med en högre och lägre nivå speglas de faktiska kostnaderna och intäkterna betydligt bättre för respektive material. Därför kommer det nu utvärderas även för pappersförpackningar, vi har det sedan länge differentierade avgifter på metallförpackningar.

Gäller de nya avgifterna ett år från 1 april?

Svar: Nej, vi har tillgodosett önskemålet om hela räkenskapsår, det vill säga att nya avgifter gäller från 1 januari 2020 nästa gång och kommer därefter gälla i ett år. Det betyder att avgifterna som från 1 april 2019 är giltiga i nio månader.

Varför ändras avgifterna överhuvudtaget?

Svar: Den största anledningen till beslutade justeringar av avgifterna för papper-, plast- och metallförpackningar förklaras av de priser vi avtalat om vid försäljning av det insamlade, sorterade och återvunna materialet, dvs. förändringar i världsmarknadspriserna för det återvunna råmaterialet.

Varför måste FTI samla in och återvinna mer?

Svar: Från 2020 gäller att vi uppnår de höjda återvinningsmålen som regeringen satt upp. Dessa mål förutsätter en kraftsamling från både producenter och konsumenter i att samla in och återvinna mer. Vår återvinning av plastförpackningar ska öka från dryga 40 procent till 50 procent, av pappersförpackningar från 80 till 85 procent, och av metallförpackningar från 73 till 85 procent.

Hur arbetar FTI med att effektivisera verksamheten?

Svar: Vi ser löpande över våra logistikkostnader och ändrar till exempel våra körvägar för att effektivisera transporterna. Under förra året tecknade vi nya avtal om tömning, transporter och balning. Tillsammans med våra samarbetspartners följer vi upp och ser över avtalen. Vi har ett enhetligt behållar- och designprogram som möjliggör lägre kostnader vid upphandling, nybeställning med mera. Parallellt med att hålla låga driftskostnader effektiviserar vi kontinuerligt vår återvinning för att öka värdet på återvunnet material så att vi kan öka intäkterna.

Hur påverkar värdet av insamlat material förpackningsavgiften?

Svar: Det vi får betalt för återvunnet material påverkar direkt förpackningsavgiften. Ersättningen för insamlat material styrs dels av hur väl det sorterats så att det blir en hög kvalitet som kan återvinnas, dels av världsmarknadspriser. Våra mål är att sälja materialet med hänsyn till kvalitet och världsmarknadspris så att förpackningsavgiften kan hållas så låg som möjligt.

Har inga servicemeddelanden...