Förordningarna för förpackningar och tidningar

Vår verksamhet utgår från de två förordningarna för förpackningar och tidningar.

Du kan läsa mer om förordningarna via länkarna nedan. De går till riksdagens digitala SFS-arkiv.

Nya förordningar från och med 2019

I slutet av juni 2018 fattade regeringen beslut om ramar samt ansvarsfördelning för förpacknings- och tidningsinsamlingen. De nya förordningarna trädde i kraft den första januari 2019.

Vi välkomnar grunderna med fortsatt producentansvar och arbetar för att genomföra beslutet på ett effektivt sätt. Enligt vår tolkning ökar fastighetsägarens ansvar för att möta förordningarnas ambition.

FTI avser att fortsatt bygga förtroende för att vara det naturliga valet för ett tillståndspliktigt insamlingssystem. Medan vi arbetar framåt ska befintliga återvinningsstationer upplevas välfungerande och det innebär fortsatt underhåll, förbättrad drift och städning med ett i stort sett bibehållet antal stationer.

Enligt de nya förordningarna ska, från och med 2021, minst 60 % av bostadsfastigheter i landet erbjudas borttransport av förpackningsavfall och tidningar. Därefter ska förordningarna utvärderas av Naturvårdsverket innan nästa kravnivå om 100% inträder efter 2025.

Omtag av förpackningsförordningen

Regeringen har nu aviserat att man avser att senarelägga ikraftträdandet av bestämmelserna om tillståndspliktigt insamlingssystem. Bakgrunden till detta är bland annat att Naturvårdsverket anser att kraven i förordningen inte kan uppfyllas inom den satta tidsramen. Naturvårdsverket har därefter i en skrivelse återkommit till regeringen och pekat på ett antal punkter som behöver förändras för att förordningen i sin helhet ska kunna implementeras. 

Vi på FTI välkomnar detta besked och instämmer i flertalet av Naturvårdsverks synpunkter.

Har inga servicemeddelanden...