för dig som är Student

Här har vi samlat matnyttig information för dig som är student.

Återvinningsprocessen

Från våra återvinningsstationer och återvinningsrum i egna fastigheter transporteras de insamlade förpackningarna och tidningarna till uppsamlingsplatser, där materialet samlas innan det går vidare till sorterings- eller återvinningsanläggningar.

våra sidor som beskriver återvinningsprocessen kan du läsa mer om hur många gånger olika material kan återvinnas samt exempel på vad som blir av materialet. Här kan du även läsa om hur processen på de olika anläggningarna går till när de insamlade förpackningarna och tidningarna blir nytt material.

Av hårda plastförpackningar tillverkas bland annat blomkrukor och mjuka plastförpackningar blir ofta nya sopsäckar eller bärkassar. En plastkruka eller en vanlig bärkasse som är gjord av återvunnet material kan bli återvunnet material på nytt om den lämnas i våra behållare.

Här kan du se vilka anläggningar vi skickar material till.

Statistik

våra sidor för statistik kan du se hur mycket tidningar och förpackningar vi samlat in respektive år. Här finns även information om hur stor andel som återvinns av de förpackningar och tidningar som satts på marknaden.

Allt material som FTI samlar in transporteras till någon av våra anläggningar där det sorteras och bearbetas för att bli nytt material. Att en förpackning är återvinningsbar innebär att den är möjlig att sortera och behandla, samt att det finns en marknad för det återvunna materialet.

Så mycket som möjligt av materialet återvinns. Respektive anläggning är utvecklad och anpassad för att kunna sortera ut och återvinna så stor del som är möjligt. Vi ställer höga kvalitetskrav för att säkerställa att det återvunna materialet kan användas i nya produkter. Det material som inte går att återvinna går till energiutvinning bland annat som ersättning till fossilt bränsle i industrin.

FTI har statistik för insamling och materialutnyttjandegrader som gäller förpackningar och tidningar, för information om övriga siffror och material hänvisar vi till Naturvårdsverket som är miljötillsynsmyndighet.

Lagar och förordningar

Sveriges system för återvinning av förpackningar och tidning bygger i grunden på direktiv från EU som sedan påverkat de tre förordningar som styr vår verksamhet. Förordningarna bestämmer bland annat att producenternas och konsumenternas ansvar.

Alla producenter som sätter en förpackning på den svenska marknaden har också ett ansvar att se till att den samlas in för att kunna återvinnas. Det är alltså det uppdraget som producenterna har gett till FTI. På våra sidor för producenter kan du läsa mer om producentansvaret och på våra sidor om förordningarna kan du läsa mer om detta.

Och som konsument har man också ett ansvar som alla kanske inte känner till. Det är nämligen lag på att sortera ut sina förpackningar och lämna de till återvinningen. Lagen regleras i avfallsförordningen, som har stöd i miljöbalken.

Filmer

Se filmer om hur återvinningen går till för tidningar samt förpackningar av papper, plast, glas och metall.

Vad tycker svenska folket om återvinning?

Vi gör en årlig undersökning svenska folkets källsorteringsvanor och inställning till återvinning, kallad Återvinningsbarometern.

Vanliga frågor och svar

Här kan du hitta vanliga frågor och svar om FTI och vår verksamhet.

Intervjuförfrågan

Det är många som är intresserade av återvinning. Vi har tyvärr varken resurser eller tid att avsätta för intervjuer med studenter. Det är bland annat därför vi skapat denna sida.

Besök på anläggningarna

Vi har ingen möjlighet att administrera besök på anläggningarna.

Rapporter och mer information

Återvinning av plastförpackningar är en vinst för klimatet. Det visar en undersökning som gjorts av miljökonsulten Profu, på uppdrag av oss på FTI. Läs slutsatserna från undersökningen "Återvinning av plastförpackningar ger tydliga miljövinster".

Naturvårdverket har också tagit fram en rapport med namnet Ökad plaståtervinning - potential för utvalda målgrupper (pdf)

Återvinningsindustrierna konstaterade i sin rapport som de presenterade i januari 2018 tillsammans med Material Economics att av all plast i Sverige står förpackningar för ca 25%. Och för plastförpackningar finns det ett producentansvar. För resterande 75% finns inget producentansvar och därför blir detta oftast grovavfall och går till energiutvinning. 

Återvinningsindustriernas rapport Ett värdebeständig svenkt materialsystem (2018)(pdf)

Svensk dagligvaruhandels initiaiv Fossilfritt Sverige lovar att alla deras förpackningar ska vara fullt återvinningsbara 2022 och fossilfria 2030.

Branschorganisationen för dagligvaruhandel, Dagligvaru­leverantörers Förbund, DLF, har tagit ett initiativ, plastinitiativet, med målet att senast år 2022 ska de förpackningar som medlemsföretagen sätter på marknaden, gå att återvinna och materialutnyttja. På DLF:s webbsida för plastinitiativet kan du se en lista över de företag som anslutit sig.

Regeringen har tagit fram en utredning med ett förslag till en hållbar plastanvändning (pdf). Utredningens uppdrag är att identifiera de miljöproblem som uppstår på grund av plastproduktion och användning av plast.

Nordiska ministerrådets rapport Climat benefits of Material Recycling jämför utsläpp från materialåtervinning med nyproduktion av material.

Från Lund Universitet kommer examensarbetet Impacs of Increased plastic recycling in Sweden (pdf)

Har inga servicemeddelanden...