På gång

FTI:s ambition är att bygga ett gediget och långsiktigt hållbart återvinningssystem med miljönyttan i fokus. Vi lyder under förordningen om producentansvar för förpackningar (SFS 2018:1462) som också ligger till grund för vår verksamhet.

Den förordning om producentansvar som beslutades 2018 och som innehöll att tillståndspliktiga insamlingssystem skulle införas 2021 har senarelagts av regeringen. I samband med detta tillsatte Miljödepartementet en utredning för hur producentansvaret för utformas från och med 2023.

Utgångspunkten för utredningen är att fokusera på vilka åtgärder som behöver genomföras för att nå materialåtervinningsmålen.

Promemorian En förbättrad förpackningsinsamling – nya roller för kommuner och producenter

5 november 2021 kom regeringens förslag om ny förordning för producentansvar för förpackningar, en sk. promemoria. Den föreslår en mängd olika förändringar av producentansvaret. Bland annat att kommunerna ska ta över ansvaret för insamling av förpackningar från hushåll och kostnaden för detta ska tas av producenterna.

Att regeringen nu ger fokus till producentansvarsfrågan och arbetar för att producenter och kommuner tillsammans kan verka för ett långsiktigt hållbart återvinningssystem är uppskattat. Genom systerföretaget Svenskt Producentansvar, SPA, har FTI spelat in och bidragit till Miljödepartementets utredning inför arbetet med promemorian.

Remissrunda pågår till 7 februari 2022

FTI har tidigare sagt nej till ett kommunalt ansvar under de förutsättningar som gällt hittills, en uppfattning har reviderats under arbetet inför promemorian. Givet ett antal villkor så ser vi förutsättningar för ett kommunalt ansvar, men det förutsätter acceptans för ett grundsystem med villkor om materialkvalitet och materialkvantitet.

FTI kommer nu att göra en grundlig analys av promemorians förslag, för att därefter formulera ett remissvar tillsammans med Svenskt Producentansvar och ägarna Svensk Plaståtervinning, Svensk Glasåtervinning, Returkartong och Metallkretsen.Senast den 7 februari 2022 ska remissvar vara inlämnat.

Läs FTI:s kommentar till promemorian

Beslut om en ny reviderad förordning, baserad på promemorians förslag, beräknas kunna fattas i juni 2022.

INSAMLING AV TIDNINGAR FLYTTAS TILL KOMMUNERNA 2022

Från den 1 januari 2022 omfattas inte längre returpapper av producentansvaret. Pressretur upphör som materialbolag och ansvaret för insamling av returpapper fördelas på Sveriges 290 kommuner.

Utöver insamling får kommunerna även ansvar för att se till att behållarna töms regelbundet och att materialet avsätts och återvinns. FTI:s uppdrag för insamling av förpackningar påverkas inte, utan fortsätter precis som tidigare.

Mer om förändringen i ansvaret av insamling för returpapper

Har inga servicemeddelanden...