Framtidens insamlingssystem

FTI:s ambition är att bygga ett gediget och långsiktigt hållbart återvinningssystem med miljönyttan i fokus. Vi har under en lång tid jobbat intensivt med vår ansökan om att bli tillståndspliktigt insamlingssystem, vilket enligt förordningen för förpackningar (SFS 2018:1462) skulle krävas från 1 januari 2021 för att få samla in förpackningar i Sverige. Nu har förutsättningarna ändrats. Tillståndspliktiga insamlingssystem kommer inte att införas under 2021 och skrivningarna i förordningen rörande detta ses över. Regeringen meddelade den 24 september 2020 att den nuvarande insamlingen av förpackningar under producenternas ansvar kommer att fortgå tills vidare.

I förordningen för förpackningar (SFS 2018:1462) anges att det från och med den 1 januari 2021 kommer krävas tillstånd av Naturvårdsverket för att samla in förpackningar och tidningar i Sverige.

FTI inkom med sin ansökan för att bli ett tillståndspliktigt insamlingssystem (TIS) enligt den angivna tidsplanen den 31 mars i år tillsammans med ytterligare en aktör.

Naturvårdsverket avslår ansökan

Den 20 maj meddelade Naturvårdsverket att man avslår båda ansökningarna och avbryter därmed processen med tillståndsansökningarna. I ett pressmeddelande hänvisar man till att ingen av aktörerna rimligen kan uppfylla kraven i förordningen så som de var formulerade av regeringen. Detta innebär att processen kring den nya förordningen har avstannat.

FTI välkomnade detta besked. Vi och även andra aktörer har sedan förordningen beslutades uttryckt oro för tidsplanen och för hur förordningen ska kunna implementeras på bästa möjliga sätt.

Vad händer nu?

Frågan ligger nu hos miljödepartementet. Regeringen skriver i ett pressmeddelande att se ska se över bestämmelserna för tillståndspliktiga insamlingssystem och att de avser att fatta beslut om att senarelägga ikraftträdandet av de regler som beslutades i juni 2018.

Vår förhoppning är att miljödepartementet kommer att ta större hänsyn till de lokala förutsättningarna och den övriga problematik som finns i frågan när man går vidare med förordningen om en mer fastighetsnära insamling. Vi hoppas också att man tydligare kommer att koppla kraven i förordningen till återvinningsmålen.

Vi utgår ifrån att nu gällande bestämmelser för insamlingssystemet förlängs fram till det att en reviderad förordning kan träda i kraft. FTI:s insamlingsverksamhet fortsätter därför precis som tidigare tills en reviderad förordning kan börja implementeras.

För fastighetsägare och kommuner innebär detta att FTI kommer att fortsätta att driva sitt insamlingssystem baserat på sina ca 5000 egna återvinningsstationer kompletterat med att subventionera fastighetsnära insamling enligt dagens modell.

För att nå framtida återvinningsmål och kunna stå rustade inför de förändringar som kommer, så påbörjar vi arbetet med att bygga ut framtidens fastighetsnära insamling redan nu. Vi har en fortlöpande och nära dialog med både Naturvårdsverket och miljödepartementet för att med vår kunskap och erfarenhet bidra till de bästa lösningarna framåt. Tillsammans ska vi bygga ett system som bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Har inga servicemeddelanden...