Frågor och svar för kommuner

FTI:s ambition är att bygga ett gediget och långsiktigt hållbart återvinningssystem med miljönyttan i fokus. Vi har under en lång tid jobbat intensivt med vår ansökan om att bli tillståndspliktigt insamlingssystem, vilket enligt förordningen för förpackningar (SFS 2018:1462) skulle krävas från 1 januari 2021 för att få samla in förpackningar och tidningar i Sverige. Nu har förutsättningarna ändrats. Tillståndspliktiga insamlingssystem kommer inte att införas under 2021 och skrivningarna i förordningen rörande detta ses över. Regeringen meddelade den 24 september 2020 att den nuvarande insamlingen av förpackningar under producenternas ansvar kommer att fortgå tills vidare.

Här hittar du svar på en del av de frågor som vi fått in som rör förordningarna. Klicka på frågan för att se svaret. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt. På underliggande sidor hittar du frågor och svar grupperade kring andra ämnen/områden.

Vad krävs för att ett insamlingssystem ska erhålla Naturvårdsverkets tillstånd?

För att få tillstånd måste insamlingssystemet:

- omfatta förpackningsavfall från de vanligaste materialslagen
- vara lämpligt och rikstäckande.
- att från 2021 erbjuda kostnadsfri borttransport från minst sextio procent av alla bostadsfastigheter i Sverige genom att hämta från fastigheten alternativt  bedriva insamling från en plats i nära anslutning till fastigheten.
- att från 2025 erbjuda kostnadsfri borttransport från samtliga av landets bostadsfastigheter.

Vem får hantera producentansvarsmaterial, det vill säga förpackningsavfall och returpapper från hushåll?

Enligt de nya förordningarna är det bara insamlingssystem med tillstånd från Naturvårdsverket som får samla in utsorterat förpackningsavfall och returpapper från hushåll. Tillståndsplikten börjar gälla den 1 januari 2021.

Vad gäller för tillståndet och hur görs uppföljning av insamlingssystemen?

Tillståndet är tidsbegränsat till maximalt 10 år och ska därefter förnyas med en ny ansökan.

Naturvårdsverket har i uppdrag att följa insamlingssystemens uppbyggnad och ska redovisa slutsatserna avseende uppföljningen till regeringen senast den 31 december 2021. FTI bedömer att regeringens förväntan är att insamlingssystemen etableras successivt fram till 1 april 2025.

Vem ska utöva tillsyn på insamlingssystemen?

Naturvårdsverket är tillsynsmyndighet.

Som sådan kan Naturvårdsverket förelägga insamlingssystemen att vidta de åtgärder som krävs för efterlevnad av förpacknings- och returpappersförordningarna. Det är dock kommunerna som är tillsynsmyndighet över fastighetsägarna så FTI:s bedömning är att kommunen bör kunna förelägga en fastighetsägare att vidta åtgärder för att efterleva förordningarna för förpackningar och returpapper.

Hur ser Naturvårdsverkets uppdrag ut?

Naturvårdsverket får meddela föreskrifter om verkställighet. Naturvårdsverket kan utfärda föreskrifter, allmänna råd eller vägledningar. FTI förväntar sig att upprättande av rutiner i någon form sker från Naturvårdsverkets sida.

Naturvårdsverket har angett att det finns upparbetade rutiner vad gäller tillstånd för elavfall och att dessa kan komma att fungera som vägledning när Naturvårdsverket ska påbörja arbete med att utfärda rutiner för tillståndsprövning.

Hur stort inflytande får kommunerna?

Insamlingssystemen ska hålla ett samråd med kommunerna inför tillståndsansökan och kommunerna ska ges möjlighet att lämna synpunkter. I samråden ska insamlingssystemet redogöra utförligt för hur systemet ska:
- organiseras,
- drivas och
- samordnas med andra förekommande insamlingssystem.

Samrådsskyldigheten under driften av insamlingssystemet avser hur systemet organiseras och drivs och hur samordning sker med dels kommunens renhållningsskyldighet dels andra insamlingssystem. Kommunerna kommer att vid behov kunna påkalla samråd.

Kommunerna har dessutom en fortsatt viktig roll genom att anvisa mark för insamlingsplatser och på så sätt underlätta uppbyggnaden av insamlingssystemet.

Vad menas med  bostadsfastighet, inkluderas till exempel fritidshus i definitionen?

Det finns ingen vedertagen definition av ”bostadsfastighet”, men mot bakgrund av regeringens promemoria så gör FTI bedömningen att det som avses är en- och tvåfamiljshus samt övriga hus som till övervägande del av året används som bostad, samt att fritidshus i de flesta fall, ska inkluderas. För fritidshus är tillgänglighetskraven lägre ställda.

FTI gör också bedömningen att det är  regeringens avsikt att det är antal bostadsfastigheter som ska räknas och inte antal hushåll.

Vem har informationsansvar gentemot hushållen?

Informationsansvaret är delat mellan kommunerna och insamlingssystemet.

Båda ansvarar för att informera hushållen om skyldigheten att sortera. Kommunerna ska sedan informera om hur de ska gå tillväga, om vilka insamlingssystem som är tillgängliga medan systemet ska informera om syftet med materialutnyttjande samt vilka möjligheter det medför för olika förpackningsmaterial.

Vem har informationsansvar för övriga intressenter?

Insamlingssystemet har en skyldighet att informera de producenter som låter förpackningar omfattas av systemet och vilka möjligheter som finns att materialutnyttja olika förpackningsmaterial.

Systemet ansvarar också för information till övriga intressenter, som inte är hushåll samt  ska även mäta och följa upp insamlingsresultaten.

Har inga servicemeddelanden...