Frågor och svar för fastighetsägare - insamlingssystem

Här hittar du svar på en del av de frågor som vi fått in som rör förordningarna. Klicka på frågan för att se svaret. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.

Kommer det att finnas fler än ett insamlingssystem framöver?

Enligt de nya förordningarna finns förutsättning för att flera aktörer kan söka tillstånd förutsatt att de uppfyller kraven.

För att få tillstånd att driva ett insamlingssystem måste samråd ske med övriga tillståndspliktiga insamlingssystem eller de som har för avsikt att ansöka om tillstånd. Insamlingssystemen behöver samverka sinsemellan om hur kostnader för hanteringen av det förpackningsavfall som har samlats in ska fördelas.

FTI menar att Naturvårdsverket ansvarar för att konkretisera vilka krav som kommer att ställas vad gäller grad av samverkan avseende kostnadsfördelning.

Varifrån kommer insamling att ske?

Enligt FTI:s bedömning kommer ett tillståndspliktigt insamlingssystem att avkrävas följande lösningar: Insamling från bostadsfastigheter, bostadsnära. Förpackningsavfallet och returpappret hämtas vid fastighetsgränsen, eller från insamlingsplatser i nära anslutning till fastigheten, så kallad kvartersnära insamling.

Det är insamlingssystemet, inte fastighetsägare som avgör lämpligheten av kvartersnära insamling och det finns ingen skyldighet att tillhandahålla en sådan.

Insamlingsplatser för sådant avfall som inte samlas in bostadsnära. Följande avfall från hushåll omfattas: förpackningsavfall av andra materialslag än de vanligast förekommande. skrymmande sällanköpsförpackningar förpackningsavfall från fastigheter som avböjt borttransport förpackningsavfall som överskrider systemets kapacitet förpackningsavfall från fastigheter där borttransport bedöms som olämplig.

Förpackningsavfall från bostadsfastigheter som ännu inte erbjudits borttransport (gäller fram till 2025) En fastighetsägare kan inte tvinga fram en lättillgänglig insamlingsplats genom att avböja bostadsnära- och kvartersnära insamling utan giltiga skäl. Insamlingssystemen kan i sådana fall hänvisa till en befintlig insamlingsplats. Insamling i så nära anslutning till bostadsfastigheten som möjligt. Kravet på borttransport från alla bostadsfastigheter från den 1 april 2025, gäller inte om borttransporten är olämplig och avfallet samlas i stället in i så nära anslutning till bostadsfastigheten som möjligt. Insamlingsplatser för förpackningsavfall som uppkommer i yrkesmässig verksamhet. Kravet på att det ska finnas insamling av avfall i alla svenska kommuner avser inte verksamheters förpackningsavfall. Enligt promemorian var det inte regeringens avsikt med förordningsförändringen att skärpa insamlingen av verksamheters förpackningsavfall.

Hur kommer insamlingen att se ut för småhus?

FNI-insamlingen från småhus kommer att variera över landet. För småhus anpassas insamlingen baserat på bland annat befintlig FNI. TIS kommer ersätta en marknadsmässig kostnad för borttransport.

Hur kommer insamlingen att se ut för flerfamiljshus?

FTI anser att befintlig modell för FNI för flerfamiljshus är väl fungerande och bör utgöra grund för kommande lösningar, dvs att fastighetsägaren tecknar avtal med en entreprenör som har avtal med FTI. FTI är här teknikneutrala och det blir entreprenören som väljer systemtyp. TIS kommer ersätta en marknadsmässig kostnad för borttransport.

Vad kommer att hända med FTI:s återvinningsstationer?

FTI bedömer att återvinningsstationerna kommer att behövas för det förpackningsavfall och returpapper som inte samlas in genom borttransport från bostadsfastigheten eller kvartersnära insamling. De kommer därför att, i viss omfattning att finnas kvar inom överskådlig framtid och tömningsfrekvens med mera anpassas efter hur användningen påverkas av utbyggnaden av fastighets- och kvartersnära insamling. Däremot bedömer FTI att det inte ställs lika hårda krav på lättillgänglighet för de mer sällan förekommande materialslagen. Det finns alltså inget uttryckligt krav att de mindre vanliga materialslagen ska ha lika lättillgängliga insamlingsplatser som dagens återvinningsstationer erbjuder.

Skulle en kvartersnära insamling vara att betrakta som en ÅVS?

Ja, som ÅVS eller singelstation om den är etablerad på initiativ av TIS.

Vem ansvarar för snöröjning, städning, dumpning på en kvartersnära insamlingsplats?

Om en KNI etableras på initiativ av TIS så står TIS för alla kostnader på samma sätt som på en ÅVS.

Ska det på en kvartersnära insamlingsplats finas möjlighet att lämna även mat och restavfall?

Samordning med kommunens insamling är en fråga för lokala samråd.

Ser vi en möjlighet att hantera containerutbyten, dvs att entreprenör lastar material i en container och att vi vid hämtning lämnar en ny att lasta nytt material i?

FTI avser att i varje kommun (om så behövs) etablera platser för omlastning. Vid dessa platser tar FTI emot det material som samlats in från bostadsfastigheter i kommunen. Grundersättning betalas för det material som samlats in från flerfamiljshus med mera. För insamlingen från småhus avtalar FTI om denna med en specifik entreprenör.

Får fastighetsägaren tacka nej till borttransport?

Detta är något som vi arbetar på men som ännu inte är helt utrett.

Kan man som fastighetsägare välja att införa FNI endast på vissa materialslag?

Detta är något som vi arbetar på men som ännu inte är helt utrett.

Om man blivit erbjuden alla material men inte har praktiska möjligheter enligt de tekniska kriterier, som vi väntar på NVV ska fastställa, så kan man tacka nej/avböja delar av erbjudandet. Men om man inte uppfyller dessa kriterier så vet vi ännu inte vad som gäller.

Från var i förhållande till fastigheten täcker TIS kostnaden för borttransport av material?

Det är från fastighetsgränsen, eventuella transporter inom fastigheten bekostas av/hanteras av fastighetsägaren.

Om en kommun eller entreprenör kan påvisa att de har en högre kostnad för att hantera förpackningar, kommer vi att betala dem den ersättningen?

TIS ska ersätta en marknadsmässig kostnad för borttransport,

Hur ska fastighetsägaren tänka när det gäller utrymme av soprum/miljörum, vilka fraktioner ska finnas och hur ofta kommer hämtning att ske?

FTI avser att erbjuda flerfamiljsfastigheter kostnadsfri borttransport från fastigheten av pappers-, plast-, glas- och metallförpackningar. FTI bedömer att det blir en fråga för kommunens tillsyn att avgöra huruvida en fastighetsägare har rätt att avböja FTI:s erbjudande.

Hur stort utrymme behövs för att förpackningsavfallet ska få plats?

Generellt är det bra att överdimensionera avfallsutrymmena initialt eftersom det kan vara svårt att utöka i efterhand. Då finns också en flexibilitet om lagstiftningen kopplat till avfall ändras. Det finns en Handbok för Avfallsutrymmen som vi använder som referens där man redovisar ett genomsnitt på en lägenhets avfallsmängder.

Handbok för Avfallsutrymmen

Har inga servicemeddelanden...