Frågor och svar för FNI-entreprenörer

FTI:s ambition är att bygga ett gediget och långsiktigt hållbart återvinningssystem med miljönyttan i fokus. Vi har under en lång tid jobbat intensivt med vår ansökan om att bli tillståndspliktigt insamlingssystem, vilket enligt förordningen för förpackningar (SFS 2018:1462) skulle krävas från 1 januari 2021 för att få samla in förpackningar och tidningar i Sverige. Nu har förutsättningarna ändrats. Tillståndspliktiga insamlingssystem kommer inte att införas under 2021 och skrivningarna i förordningen rörande detta ses över. Regeringen meddelade den 24 september 2020 att den nuvarande insamlingen av förpackningar under producenternas ansvar kommer att fortgå tills vidare.

Här hittar du svar på en del av de frågor som vi fått in som rör förordningarna. Klicka på frågan för att se svaret. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt. På underliggande sidor hittar du frågor och svar grupperade kring andra ämnen/områden.

Vad krävs för att ett insamlingssystem ska erhålla Naturvårdsverkets tillstånd?

Det är i dagsläget oklart. Naturvårdsverket har i en skrivelse återkommit till regeringen och pekat på ett antal punkter som behöver förändras för att förordningen i sin helhet ska kunna implementeras. Frågan ligger nu hos Miljödepartementet.

Vem får hantera producentansvarsmaterial, det vill säga förpackningsavfall från hushåll?

Enligt de nya förordningarna är det bara insamlingssystem med tillstånd från Naturvårdsverket som får samla in utsorterat förpackningsavfall från hushåll. Tillståndsplikten kommer, enligt vad vi vet idag, införas med start 2023.

Vad menas med bostadsfastighet?

Det finns ingen vedertagen definition av ”bostadsfastighet”, men vi gör bedömningen att det som avses är en- och tvåfamiljshus samt övriga hus som till övervägande del av året används som bostad, samt att fritidshus i de flesta fall, ska inkluderas.

Vad menas med flerbostadshus?

Det är en bostadsfastighet med 3 hushåll eller fler.

Vem har informationsansvar gentemot hushållen?

Informationsansvaret är delat mellan kommunerna och insamlingssystemet. Båda ansvarar för att informera hushållen om skyldigheten att sortera. Kommunerna ska sedan informera om hur de ska gå tillväga, om vilka insamlingssystem som är tillgängliga medan systemet ska informera om syftet med materialutnyttjande samt vilka möjligheter det medför för olika förpackningsmaterial.

Vad menas med de vanligast förekommande alternativt vanligaste materialslagen?

Med de ”vanligast förekommande” materialslagen alternativt ”vanligaste” menas här förpackningar av papper, plast, metall och glas.

Har FTI, om ni blir ett tillståndspliktigt insamlingssystem, planerat för hur utbyggnaden av FNI kommer att ske?

Ja, FTI har en övergripande bild av hur en utbyggnad för småhus skulle kunna ske. Denna är flexibel och kan justeras utifrån eventuella nya krav. För flerbostadshus finns idag en fungerande modell på plats som vi avser att arbeta vidare med.

Vad händer med befintliga FNI-avtal med privata entreprenörer?

Vi har informerat våra avtalsparter om att de avtal som finns idag löper på. När en ny förordning är på plats så kommer nya avtal att tecknas med alla FNI-entreprenörer.

Hur gör jag som entreprenör om jag vill köra FNI?

För att kunna köra FNI behöver du ha ett avtal med oss.

Har inga servicemeddelanden...