Frågor och svar för fastighetsägare

Här hittar du svar på en del av de frågor som vi fått in som rör förordningarna. Klicka på frågan för att se svaret. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt. På underliggande sidor hittar du frågor och svar grupperade kring andra ämnen/områden.

Vem får hantera producentansvarsmaterial, det vill säga förpackningsavfall och returpapper från hushåll?

Enligt de nya förordningarna är det bara insamlingssystem med tillstånd från Naturvårdsverket som får samla in utsorterat förpackningsavfall och returpapper från hushåll. Tillståndsplikten börjar gälla den 1 januari 2021.

Vad menas med bostadsfastighet, inkluderas till exempel fritidshus i definitionen?

Det finns ingen vedertagen definition av ”bostadsfastighet”, men mot bakgrund av regeringens promemoria så gör FTI bedömningen att det som avses är en- och tvåfamiljshus samt övriga hus som till övervägande del av året används som bostad, samt att fritidshus i de flesta fall, ska inkluderas. För fritidshus är tillgänglighetskraven lägre ställda.

FTI gör också bedömningen att det är regeringens avsikt att det är antal bostadsfastigheter som ska räknas och inte antal hushåll.

Vem har informationsansvar gentemot hushållen?

Informationsansvaret är delat mellan kommunerna och insamlingssystemet. Båda ansvarar för att informera hushållen om skyldigheten att sortera. Kommunerna ska sedan informera om hur de ska gå tillväga, om vilka insamlingssystem som är tillgängliga medan systemet ska informera om syftet med materialutnyttjande samt vilka möjligheter det medför för olika förpackningsmaterial.

Vad menas med de vanligast förekommande alternativt vanligaste materialslagen?

Med de ”vanligast förekommande” materialslagen alternativt ”vanligaste” menas här förpackningar av papper, plast, metall och glas.

Vilka är de ickevanliga materialen?

Detta måste klargöras av Naturvårdsverket. FTI uppfattar att träförpackningar ska ingå eftersom de nämns i förordningarna.

Vad är "skrymmande sällanförpackning"?

Enligt Naturvårdsverket är det förpackningar som normalt förekommer sällan i hushåll, exempelvis förpackningar till större produkter såsom TV, Kylskåp mm.

Kommer vårt system att vara tvingande för småhus eller finns det möjlighet att välja bort?

Fastighetsägarens möjlighet att avböja erbjudande om borttransport regleras av Avfallsförordningen § 24 e.

Vilka krav kan ett insamlingssystem med tillstånd och fastighetsägare ställa på varandra?

Från den 1 april 2025 kan samtliga fastighetsägare i Sverige begära kostnadsfri borttransport av förpackningsavfall av de vanligast förekommande materialslagen och returpapper från bostadsfastigheter. Kravet förutsätter att något av undantagen nedan inte är tillämpliga.

Undantag föreligger:

  • Om insamlingssystemet bedömer att kvartersnära insamling är lämpligt och den sker i nära anslutning till bostadsfastighet.
  • Om borttransport är olämpligt med hänsyn till vissa omständigheter.

Det är tillräckligt att fastighetsägaren har erbjudits borttransport. Fastighetsägaren kan tacka nej till erbjudandet. Det föreligger dock en skyldighet att underlätta för insamlingssystemen att transportera bort förpackningsavfallet. Vid borttransport från bostadsfastigheter är det fastighetsägaren som har såväl det ekonomiska som praktiska ansvaret att inrätta och anpassa utrymmen för källsortering. Men det är det tillståndspliktiga insamlingssystemet som utformar de tekniska specifikationerna, till exempel storlek på kärl och liknande.

Har inga servicemeddelanden...