Frågor och svar för FNI-entreprenörer - kostnadsfördelning - Kostnadsfördelning

Här hittar du svar på en del av de frågor som vi fått in som rör förordningarna. Klicka på frågan för att se svaret. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.

Från var i förhållande till fastigheten täcker TIS kostnaden för borttransport av material?

Förordningen idag anger att det är från fastighetsgränsen.

De administrativa kostnader som kommuner har vid införande av ett FNI-system, hur kommer den ersättningen att se ut?

TIS ersätter en marknadsmässig kostnad för borttransport.

När det gäller Kvartersnära Insamling, vem iordningsställer och betalar för dessa?

Om en KNI etableras på initiativ av TIS så står TIS för alla kostnader på samma sätt som på en ÅVS.

När vi beslutar om ersättningsnivån, väger vi då in kommuners kostnader för kundtjänst, administration, information och dylikt?

TIS ersätter en marknadsmässig kostnad för borttransport.

Vad kommer att ingå i den ersättning som FTI kommer att betala ut till sina entreprenörer?

Ett av kriterierna för att få ett tillstånd är att man erbjuder kostnadsfri borttransport av förpackningsavfall och returpapper från 60 procent av alla bostadsfastigheter.

FTI avser att ansöka om ett tillstånd från Naturvårdsverket för att bli ett TIS. För att nå målet om 60 procent av bostadsfastigheterna avser FTI att fokusera på att arbeta för utbyggnad gentemot småhus för pappers-, plast- och metallförpackningar. Glasförpackningar och returpapper avser FTI att samla in via så kallad kvartersnära insamling.

Vad gäller befintlig fastighetsnära insamling i flerfamiljshus anser FTI att det idag är en välfungerande marknad där fastighetsägarna själva kan välja de lösningar de anser lämpligast i just sin fastighet.

FTI anser att befintlig fastighetsnära insamling ska fortsätta. FTI kommer för att främja detta och kommer även, för att främja utbyggnad, att kraftigt höja de ersättningar som FTI idag betalar för material som är insamlat via FNI från flerfamiljshus.

De höjda ersättningarna är beräknade utifrån att fastighetsägaren, om denna kan tillhandahålla ett avfallsutrymme i enlighet med Avfall Sveriges handbok, så kommer ersättningarna att täcka borttransportkostnader och kärlkostnader.

I de fall fastighetsägaren inte anser sig kunna upplåta tillräckligt avfallsutrymme och därmed får en högre hämtningskostnad, alternativt önskar olika former av tilläggstjänster, så kommer merkostnaderna att få bäras av fastighetsägaren.

Fastighetsägare har genom Avfallsförordningen ett ansvar att underlätta för att ett TIS ska kunna genomföra borttransport, till exempel genom att anordna avfallsutrymmen.

Har inga servicemeddelanden...