AVFALL SVERIGE, SKR (tidigare SKL) och FTI har tagit fram en samverkansplattform.

Avfall Sverige, SKR (tidigare SKL) och FTI har enats om en gemensam samverkansplattform om hur nya och kommande regelverk ska genomföras på bästa sätt för att öka den bostadsnära insamlingen av förpackningar och tidningar.

Syftet med samverkansplattformen är att ge rekommendationer till landets kommuner om hur samarbete med tillståndspliktiga insamlingssystem, TIS, kan ske på bästa sätt och att underlätta dialogen i de samråd som ska hållas mellan kommunerna och organisationer som avser ansöka om att få bedriva förpacknings- och tidningsinsamling. Samverkansplattformen ska också bidra till Naturvårdsverkets arbete med implementering och uppföljning av nya förordningar på området. Plattformen är framtagen av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI), Avfall Sverige och Sveriges Kommuner och Regioner, SKR (tidigare SKL).

Samverkansplattformen tar bland annat upp frågor som samarbete, tillsyn, samråd, mätmetoder, informationsansvar, rollfördelning samt uppföljning och återkoppling. Den kommer att utvecklas i den fortsatta dialogen mellan parterna.

Här kan ni läsa samverkansplattformen (pdf)PDF

Har inga servicemeddelanden...