Frågor och svar för kommuner- samråd

Här hittar du svar på en del av de frågor som vi fått in kring våra samråd. Klicka på frågan för att se svaret. Vi uppdaterar sidan kontinuerligt.

Jag kan inte det datumet ni har bjudit in till, vad gör jag då?

Det förberedande samrådet hålls i grupp tillsammans med andra kommuner och därför är det svårt att ändra datum för mötet då många personer ska delta. Vi föreslår att du skickar en kollega istället som kan representera er/dig på plats. Om det inte är genomförbart, kontakta oss på tis@ftiab.se så ska vi se över andra möjligheter till lösning. Vi har skickat ut inbjudan med god framförhållning och hoppas att samrådet är något som prioriteras.

Varför är jag kallad till ett förberedande samråd med kommuner jag inte har ett samarbete med?

I arbetet tillsammans med SKL och Avfall Sverige, som resulterade i Samverkansplattformen, gjordes en överenskommelse att det förberedande samrådet kan ske regionalt med flera kommuner. Vi har valt att följa det för att hinna med både det förberedande och det formella samrådet inom tidsramen som Naturvårdsverket har bestämt.

Vilka fler är kallade till samrådet?

I den inbjudan du har fått kan du se vilka andra kommuner som är kallade till det förberedande samrådet, till det efterföljande formella samrådet träffar vi varje kommun enskilt. De personer som är med på det förberedande mötet är automatiskt anmälda till det formella samrådet.

Om jag inte själv kan gå på mötet, kan jag skicka någon annan istället?

Ja, du kan vidarebefordra inbjudan till en kollega så att den personen kan anmäla sig.

 Vilka funktioner på kommunen bör vara med på samråden?

I Samverkansplattformen nämns exempelvis mark och exploatering, samhällsbyggnad, miljö och hälsa, men även renhållningen är en viktig funktion som bör delta.

Läs mer om samverkansplattformen.

Jag har tidigare haft samråd med FTI, är detta samma typ av möte?

Nej, detta är ett helt annat möte som är kopplat till de nya förordningarna.

Jag är inte intresserad av detta möte, måste jag delta?

Om du inte är intresserad av att delta kan du vidarebefordra inbjudan till en kollega som anmäler sig till mötet. Kommunen har enligt förordningen skyldighet att delta i samråd med insamlingssystem som har för avsikt att söka tillstånd.

Varför är jag kallad till två samråd?

Det första är ett förberedande samråd som kan hållas med fler kommuner samtidigt där syftet är att prata om de generella kraven som ställs på insamling och olika lösningar. Er uppgift är att presentera hur era förutsättningar ser ut i kommunen. Sedan följs detta av ett formellt samråd som är enskilt för varje kommun där fokus ligger på att vi presenterar ett detaljerat förslag baserat på det första samrådet. Det är därför viktigt att det är samma personer med på både det förberedande samrådet och det formella samrådet.

Vad förväntas av kommunen på de olika samråden?

I Samverkansplattformen på sidan 5 finns ett avsnitt som rör samråden och det finns agendor till de båda mötena i bilaga 11.3. Där framgår vad kommunen förväntas förbereda och redovisa på de olika mötena.

Läs samverkansplattformen.

Måste samma personer delta på det förberedande och det formella samrådet?

Ja, det är att föredra om samma personer deltar på båda mötena.

När får jag reda på var och vilken tid det förberedande samrådet kommer ske?

En bekräftelse kommer att skickas ut en dryg vecka innan mötet sker med information om detta.

Var hittar jag samverkansplattformen?

Den finns att ladda ned på https://www.ftiab.se/samverkansplattform

Var finns agendan ni hänvisar till i inbjudan?

Det är två agendor, en till det förberedande samrådet och en till det formella samrådet. Båda agendorna finns i samverkansplattformens bilaga 11.3.

Läs samverkansplattformen.

Vilka från FTI kommer på mötet?

Från FTI kommer två personer delta vid varje möte, det kommer inte alltid att vara den person du tidigare träffat eller haft kontakt med.

Varför har inte jag fått en inbjudan till samråden när min kollega inom kommunen fått det?

Inbjudan har gått till våra primära kontakter samt kommunens officiella mailadress men om du har en funktion som är relevant för mötet, så kan din kollega anmäla dig som gäst, alternativt att hen vidarebefordrar sin inbjudan och du anmäler dig direkt.

Jag har fått en inbjudan, kan jag ta med mig kollegor på det mötet?

Ja, du kan när du anmäler dig lägga till en eller flera gäster. Viktigt är att de anmäls och kontaktuppgifter fylls i enligt anmälan.

Kan jag ta med en kollega till samråden som inte har anmält sig?

Nej, alla måste vara anmälda. Om någon missat att anmäla sig innan sista anmälningsdag kan ni mejla till tis@ftiab.se så löser vi det.

Varför kommer ni inte ha ett fysiskt samråd med min kommun i år?

Då ansökan till Naturvårdsverket ska vara inlämnad mars 2020 så möjliggör tyvärr inte tidsplanen fysiska möten med landets alla kommuner. Vi kommer självklart att träffa er vid senare tillfälle och hålla en nära dialog under året. Samråd med er kommer att ske i digital form i Kommunportalen, en internetbaserad portal.

Ska samråd ske med landets alla kommuner för att FTI ska kunna ansöka om Tillståndspliktigt insamlingssystem?

Ja, i ansökan till Naturvårdsverket ska det bifogas intyg på att samråd skett med landets alla kommuner.

 Hur ska samrådet med min kommun ske där ni inte kommer ha ett fysiskt möte?

Det samrådet kommer ske i kommunportalen, en internetbaserad portal. Mer information om detta kommer att delges under hösten.

Vilket samråd är det som ska ske digitalt?

Det är det formella samrådet som sker digitalt. För de kommuner där vi inte kommer ha ett fysiskt möte så kommer inte det förberedande samrådet att ske men samma information kommer att finnas i portalen.

Hur får jag inlogg till kommunportalen?

Inlogg mailas ut till de som deltog på det förberedande samrådet fredagen efter att mötet genomförts. Det är ett kommununikt inlogg så alla på kommunen har samma inlogg.

Till er som vi inte kommer ha möjlighet att träffa under hösten skickades information ut separat under oktober.

Jag var inte med på det förberedande samrådet, hur får jag ett inlogg till Kommunportalen?

Det är ett kommununikt inlogg och inte ett personligt så stäm av med dina kollegor som var på mötet så får du din kommuns inlogg av dem.

Kommer alla kommuner att ha inlogg till portalen?

Ja, portalen kommer vara navet i informationsutbytet mellan FTI och kommunerna.

Har inga servicemeddelanden...