Frågor och svar om avgifter 2020

Avgiftsjusteringarna från januari 2020 leder givetvis till frågor om bakgrund och orsak till förändringen och då inte minst de fortsatt stora ökningarna för pappers- och plastförpackningar. Nedan svarar vi på de frågor vi hittills har identifierat. Håll gärna utkik, i takt med att fler frågor dyker upp kan vi komma att publicera dem här på sidan.

Fler frågor eller funderingar? Kontakta din kundansvarige som kan berätta mer om vad de nya avgifterna innebär.

Avgifterna höjdes ju 2019, hur kommer det sig att de måste höjas igen?

Svar: Från 1 januari 2021 gäller skärpta krav för producentansvaret, krav som redan nu kräver resurser men som kommer påverka avgifterna ännu mer framöver (se fråga gällande framtida höjningar nedan).

Det finns också andra skäl, dels beror det på att marknadsläget inte har återhämtat sig, varken för pappersförpackningar eller plastförpackningar. Priserna för insamlat material fortsätter att falla och då framförallt för mixat returpapper där intäkterna från försålt material sjunker. Dessutom fortsätter trenden med att alltmer material samlas in. Gemene man blir allt duktigare på att lämna sina förpackningar till återvinningsstationerna, inte minst i spåren av ett förändrat konsumtionsmönster med en e-handel som fortsätter att slå rekord. Ju mer som samlas in desto större belastning på insamlingssystemet vilket i sin tur kräver fler tömningar och städningar samt tätare underhåll.

Har prisraset drabbat alla materialslag?

Svar: Nej, störst har raset varit på returkartong, men även för återvunnen plast har priserna fortsatt att sjunka eftersom det fortfarande råder en viss obalans mellan utbud och efterfrågan. Dock har Svensk Plaståtervinnings nya hypermoderna sorteringsanläggning i Motala haft en positiv inverkan eftersom intäkterna stiger i takt med att kvaliteten på det sorterade stiger. På minussidan för plast finns dock ökade kostnader för att ta hand om det material som inte kan materialåtervinnas och som istället går till energiåtervinning. Metallpriserna håller sig än så länge på en jämnare nivå, men vi börjar se vissa skillnader mellan olika metaller.

Hur räknas avgifterna fram, vad påverkar dem och vem beslutar?

Svar: Varje materialslag ska bära sina egna kostnader och ingen korssubventionering mellan materialslagen ska förekomma. Vi sätter en ära i att hantera alla materialslag konkurrensneutralt. Om intäkter på grund av till exempel effektiviseringar eller lyckad materialförsäljning, inte används under året, tillgodoräknas de kalkylen för kommande års förpackningsavgift. Förpackningsavgifterna beslutas varje år i materialbolagens, Returkartongs, Svensk Plaståtervinnings och Metallkretsens styrelser där såväl handeln som tillverkare är representerade.

Hur arbetar FTI med att effektivisera verksamheten?

Svar: Vi ser löpande över våra logistikkostnader och ändrar till exempel våra körvägar för att effektivisera transporterna. Under förra året tecknade vi nya avtal om tömning, transporter och balning. Tillsammans med våra samarbetspartners följer vi upp och ser över avtalen. Vi har ett enhetligt behållar- och designprogram som möjliggör lägre kostnader vid upphandling, nybeställning med mera. Parallellt med att hålla låga driftskostnader effektiviserar vi kontinuerligt vår återvinning för att öka värdet på återvunnet material så att vi kan öka intäkterna.

Hur mycket handlar höjningen om sett till en enskild förpackning?

Svar: För en mjölkförpackning rör det sig om en höjning om ca 3,7 öre, för en konservburk med krossade tomater ca 2,2 öre och för ett paket kex i plast ca 0,4 öre.

Hur ser trenden ut, finns det risk för stora höjningar även kommande år?

Svar: Ja, det kan komma ytterligare höjningar inte minst sett till att en ny förordning där målsättningen är att successivt bygga ut den bostadsnära insamlingen till att så småningom omfatta Sveriges alla fastigheter. Detta kommer att leda till tvingande investeringar som börjat påverka avgifterna redan nu och lär påverka ännu mer kommande år. Redan den 1 januari 2021 måste den som vill bedriva insamling av förpackningar och tidningar ha tillstånd från Naturvårdsverket. Som producent måste man vara ansluten till ett dylikt system alternativt anordna ett eget. Arbetet med att förbereda ansökan har påbörjats och under hösten 2019 kommer det bland annat hållas samråd med Sveriges 290 kommuner, ett digert arbete som kräver resurser. Men med en förändrad avgiftsstruktur för plast kommer vi att stå bättre rustade. Med en högre och lägre nivå speglas de faktiska kostnaderna och intäkterna betydligt bättre för respektive material. Därför inför vi differentierade avgifter även för pappersförpackningar från 1 januari.

Gäller de nya avgifterna från 1 april?

Svar: Nej, vi har tillgodosett önskemålet om hela räkenskapsår, det vill säga att nya avgifter gäller från 1 januari 2020 och kommer därefter gälla i ett år. Det betyder att avgifterna från 1 april 2019 i år är giltiga i nio månader.

Varför måste FTI samla in och återvinna mer?

Svar: Vår målsättning är att nå av regeringen uppsatta återvinningsmålen. Mål som successivt skärpts och som förutsätter en kraftsamling från både producenter och konsumenter att samla in och återvinna mer.

Hur påverkar värdet av insamlat material förpackningsavgiften?

Svar: Det vi får betalt för återvunnet material påverkar förpackningsavgiften direkt, då båda dessa intäkter täcker respektive materials kostnader för insamling och återvinning. Ersättningen för insamlat material styrs dels av hur väl det sorterats så att det blir en hög kvalitet som kan återvinnas, dels av världsmarknadspriser. Våra mål är att sälja materialet med hänsyn till kvalitet och världsmarknadspris så att förpackningsavgiften kan hållas så låg som möjligt.

Har inga servicemeddelanden...