Vad innebär de nya förordningarna för FTI?

FTI ska vara det självklara valet som tillståndspliktigt insamlingssystem, TIS. En tydlig målsättning som kommer att prägla verksamheten de närmaste åren. Men vad innebär det, egentligen? Henrik Nilsson, ansvarig för FTI:s TIS-projekt, reder ut begreppen.

Efter decennier av utredningar fattade regeringen i juni 2018 beslut om ett nytt ramverk producentansvaret när det gäller insamling av förpackningar och tidningar. De nya förordningarna införs stegvis med start den 1 januari 2019 då producentdefinitionen förtydligades och ett nytt förpackningsbegrepp, serviceförpackningar, infördes.

De nya förordningarna ska var fullt ut implementerade 2025, men med flera viktiga hållpunkter längs vägen.

– En av de största förändringarna är kravet på tillståndspliktigt insamlingssystem från 2021, säger Henrik Nilsson. Redan 1 januari 2020 kan man ansöka om tillstånd hos Naturvårdsverket som regeringen utsett som tillståndsmyndighet.

Sedan 1994 då producentansvaret infördes, är den som sätter förpackningar och tidningar på den svenska marknaden, skyldig att samla in dem. Antingen genom att ansluta sig till ett insamlingssystem eller organisera ett eget.

– Denna grundbult ligger fast, men nu krävs det alltså tillstånd, säger Henrik Nilsson.

Vilka krav ställs för att få tillstånd?

– Systemet ska vara enkelt och insamling av förpackningar av de vanligast förekommande materialslagen ska bedrivas över hela landet. Det ska dessutom vara lämpligt, med detta menas att minst 60 procent av landets bostadsfastigheter från 1 januari 2021, ska erbjudas kostnadsfri borttransport.

Hur påverkar förändringarna FTI:s verksamhet?

– FTI ska vara det självklara valet som tillståndspliktigt insamlingssystem. Redan under hösten ägnade vi mycket tid åt att analysera och tolka de nya förordningarna och deras konsekvenser.

TIS-projektet sjösattes den 1 december 2018 och för varje månad som går intensifieras arbetet. Ett stort antal samtal med ett flertal viktiga instanser har genomförts, en samverkansplattform har upprättats mellan Avfall Sverige, Sveriges Kommuner och Landsting, SKL (numera SKR) och FTI och dialogen med enskilda kommuner är igång.

Hur ska FTI möta kravet om lämplighet?

– Som vi ser det kommer dagens fastighetsnära insamling, FNI, att utgöra grunden till den kommande utbyggnaden med erbjudanden om bostadsnära insamling till 60 procent av bostadsfastigheterna från 2021.

Innebär en så pass kraftig utbyggnad av FNI att återvinningsstationerna försvinner på sikt?

– Nej, ÅVS-systemet kommer att finnas kvar om än i något modifierade form. Dels ställer förordningen krav på någon form av stationssystem, dels är konsumenterna nöjda med dagens system. Dessutom kommer det vara svårt för de fastighetsnära systemen att fullt ut erbjuda kapacitet för allt material som hushållen sorterat ut, säger Henrik Nilsson. Här fyller ÅVS:er en viktig funktion liksom när det gäller insamling av tidningar och glasförpackningar där vi kan se att FNI inte ger samma miljönytta som för övriga materialslag.

Samråd med alla kommuner i Sverige

För att Naturvårdsverket ska utfärda tillstånd måste insamlingssystemet förutom att uppfylla de formella kraven, också samråda med alla kommuner.

– Detta blir en diger uppgift under hösten 2019, ett visst mått av samordning krävs för att det ska vara möjligt att hinna med samtidigt som vi är angelägna om att uppfylla TIS krav, säger Henrik Nilsson.

Nya återvinningsmål från 2020

Regeringens främsta mål med de nya förordningarna är ökad materialåtervinning och ökad tillgänglighet. Vad gäller återvinningsmålen så höjs dessa redan 2020. FTI har länge påtalat att en reglering med tillståndspliktiga insamlingssystem är en förutsättning för att kunna nå höjda mål.

– När nu målen höjs innan regleringen är införd kommer de inte att nås 2020 för vissa materialslag. Vi ser att det behövs ytterligare några år för att nå de höjda målen när väl regleringen är på plats, avslutar Henrik Nilsson.

TIS Tidslinje

  • Förordningar införs stegvis från januari 2019.
  • Tillståndspliktigt insamlingssystem kan sökas från januari 2020.
  • Från januari 2021 måste man inneha tillstånd för att få driva insamlingssystem och producenterna ska registrera sig.
  • Från januari 2021 ska 60 procent av landets bostadsfastigheter erbjudas borttransport.
  • I slutet på 2021 ska en utvärdering ske av Naturvårdsverket.
  • Från januari 2022 måste producenter och TIS rapportera till Naturvårdsverket.
  • Från april 2025 ska 100 procent av bostadsfastigheterna erbjudas borttransport

 


Artikeln är en del av FTI:s årsberättelse för 2018 som publicerades i augusti 2019.Har inga servicemeddelanden...