VAnliga frågor och svar om fni för dig som bor i lägenhet

Här kan du hitta de vanligaste frågorna och svaren kring fastighetsnära insamling för dig som bor i lägenhet. Hittar du inte svaret på din fråga här, kontakta oss.

Har du frågor om hur specifika förpackningar sorteras, sök svaret i vår sorteringsguide.

Vad är FNI?

Fastighetsnära insamling eller FNI innebär att du lämnar förpackningar för återvinning i direkt anslutning till ditt boende. Förpackningarna hämtas sedan av en avfallsentreprenör. FTI ser till att materialet återvinns. FNI är ett komplement till återvinningsstationerna och gör det enklare för dig att sortera eftersom du gör det i anslutning till ditt hem.

Hur kan vi i vår bostadsförening få FNI?

Det är upp till fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen huruvida FNI ska införas i ett flerbostadshus genom att skriva avtal med en avfallsentreprenör. Ni kommer i kontakt med de vi har avtal med genom att fylla i en intresseanmälan för fastighetsägare.

Vilka avfallsentreprenörer har avtal med er?

De avfallsentreprenörer som har avtal med oss på FT, och som därmed säkerställer att det insamlade förpacknings- och tidningsavfallet körs till en anläggning för att återvinnas på miljöriktigt sätt listas på vår webbplats. Se avfallsentreprenörer som har avtal med oss.

Varför bör min bostadsrättsförening införa FNI?

Fler hushåll behöver sortera för att vi ska nå de nya målen 2020. Det kan vi göra genom att ge bättre tillgänglighet via FNI som ökar servicegraden och gör det enklare för kommunens invånare att lämna sina förpackningar till återvinning. Plockanalyser som görs i kommunerna visar att cirka 30% av hushållssoporna/restavfallet består av förpackningar. Genom att införa FNI blir det enklare att sortera eftersom man sorterar förpackningar och annat hushållsavfall direkt i anslutning till hemmet.

Hur kommer jag som fastighetsägare igång med FNI?

Några tips som kan vara bra att ha i åtanke när du som fastighetsägare vill utöka servicen till de boende genom att införa FNI:

  • Det ska vara lätt för de boende att lämna sitt avfall, därför bör avfallsutrymmet ligga så nära bostäderna som möjligt.

  • Alla avfallsslag bör kunna lämnas på samma ställe fast i olika behållare. Utrymmet bör placeras strategiskt där boende passerar naturligt.

  • Storleken på avfallsutrymmet bestäms av hur många kärl ni behöver. Det är bra om det finns flexibilitet så att ni kan ändra antalet kärl under resans gång om annat behov uppstår.

  • För att ge entreprenörens personal en bra arbetsmiljö försök se till att gångvägarna där sopkärlen ska rullas är utan trappsteg och på hårdgjord yta. Det är bra om avstånden så korta som möjligt och är transportvägarna tillräckligt breda och anpassade för sopbilen att komma fram.

  • Tänk på att avfallsutrymmet bör utformas så att det är enkelt att hålla rent, att det finns god ventilation och bra belysning

Hur beräknar jag hur många kärl som behövs för FNI i flerbostadshus?

Det kan vara svårt att beräkna exakt hur många kärl som behövs, en indikation är att avfallsmängder per vecka och lägenhet brukar vara:

Restavfall (om matavfall sorteras ut) 50 liter
Matavfall 20 liter
Restavfall (om matavfall inte sorteras ut) 70 liter
Tidningar (returpapper mm) 15 liter
Pappersförpackningar, inkl. well 35 liter
Plastförpackningar 12 liter
Metallförpackningar 2 liter
Färgade glasförpackningar 2 liter
Ofärgade glasförpackningar 2 liter

Om vi inför FNI, hur vet jag då att det gör skillnad i det stora hela?

Vi vet att man gör skillnad med FNI, återvinningen ökar i kommunen när du för återvinningen närmare invånarna. En undersökning FTI har gjort med SIFO visar att 69% av de boende källsorterar fler av någon eller några förpackningstyper sedan de fått FNI.

Vad händer med all insamling? Vad blir det till exempel av pappersförpackningarna som jag lämnar till återvinning?

Pappersfibern kan återvinnas upp till sju gånger innan den är utsliten och var tredje pappersförpackning som finns i din livsmedelsbutik är tillverkad av återvunna pappersförpackningar. Efter det tas pappersavfallet tillvara som energi genom förbränning.

Vad händer med materialet jag samlat in när det lämnar mitt kärl?

Den avfallsentreprenör som har avtal med kommunen tömmer och hämtar ditt avfall. FTI ansvarar för att det insamlade förpacknings- och tidningsavfallet återvinns på samma sätt som det som lämnas på våra återvinningsstationer.

Hur ofta töms kärlen?

Det är något som sker enligt överenskommelse med den entreprenör som anlitats.

Är det ni på FTI som tömmer kärlen?

Nej det sköts av den avfallsentreprenör som ni som fastighetsägare eller bostadsrättsförening skrivit avtal med

Vem är det som står för kostnaden för FNI?

Entreprenören får en transparent ersättning, som är lika för alla, av oss för att de hämtar materialet vid din fastighet och FTI garanterar materialåtervinningen. Läs mer om ersättningen här. (Länk)

Vad är det mer, utöver hämtningen av materialet, som kostar?

Utöver hämtningen är det bl.a. iordningställande av insamlingsplats, införskaffandet av behållare, städning, underhåll och löpande information till boende som utgör kostnader.

Har inga servicemeddelanden...