Materialkvalitet

Genom plockanalyser av vårt material får vi en övergripande bild av hur FTI:s insamlade förpackningar av papper-, plast- och metall ser ut.

2020 års plockanalyser visar att så mycket som en fjärdel av FTI:s insamlade material sorteras fel. Det rör sig om förpackningar som hamnar i fel återvinningskärl, men också om avfall som inte är förpackningar. Bland det felsorterade material finns leksaker, elektronik, stekpannor och presentsnören, som istället för hemma på kommunens bemannade återvinningscentraler eller i hushållssoporna.

Plockanalyser ett sätt att förbättra materialkvaliteten

Att följa upp materialkvalitén och förstå dess materialsammansättning genom plockanalyser är ett bra sätt för att få en blid av vad insamlat förpackningsmaterial innehåller och på så sätt kunna arbeta för att förbättra materialkvaliteten.

Genom underlaget erhåller vi statistiskt väl underbyggda analyser som är viktiga vid vår uppföljning av insamlingssystem, planering av informationsinsatser och materialkvalité på förpackningarna som levereras till våra slutmottagare som arbetar med att återvinna till nya produkter.

Analyser i flera steg

Analyserna görs av en av oss anlitad entreprenör, och genomförs i flera steg:

  • Provinsamling - Sker på samtliga mottagningsanläggningar i Sverige
  • Provtagning – I detta steg blandas materialslaget enligt en väl utarbetad rutin innan prov tas.
  • Sortering – Varje förpackningsslag sorteras på ett avfallslaboratorium i södra Sverige. Primära fraktioner för sortering är: Förpackningar, övrigt material av aktuellt materialslag samt avfall.
  • Slutrapport – En slutrapport sätts samman årsvis till FTI.

Plockanalysen baseras på FTI:s största insamlingsströmmar; återvinningsstationer och fastighetsnära insamling. Vi genomför inte plockanalyser på enskilda områden, kommuner eller län. Vilket gör att resultaten som vi presenterar är på aggregerad nivå och kan skilja sig mot enskilda analyser gjorda i tex. kommuner.

Plockanalyserna genomförs för pappers-, plast- och metallförpackningar. Svensk Glasåtervinning utför i dagsläget analyser av materialets kvalitet vid anläggningarna där materialet återvinns. Dessa analyser är för internt bruk.

Statistik materialkvalitet 2020


Andel förpackningar

Andel övrigt material av aktuellt materialslag

Andel avfall

Plastförpackningar

71,7%

12%

16,3%

Pappersförpackning

82,5%

12,5%

5,0%

Metallförpackningar

64,7%

21,6%

13,7%

Har inga servicemeddelanden...