Om producentansvaret

I Sverige har vi sedan 1994 haft producentansvar som innebär att om ditt företag tillverkar, för in, fyller eller på annat sätt använder en förpackning* eller en förpackad vara på den svenska marknaden har du en skyldighet att samla in och återvinna förpackningen.

Grunden för insamlings- och återvinningssystemet för förpackningar- och tidningar i Sverige är producentansvaret. Grundtanken med producentansvaret är att minska mängden avfall och säkerställa att det avfall som trots allt uppstår, återvinns och används till nya produkter.

Producentansvaret för förpackningar och tidningar innebär också att producenterna är skyldiga att rapportera in hur stor mängd förpackningar och tidningar de sätter på den svenska marknaden och hur de insamlade mängderna hanteras. Uppgifterna används för att kunna följa upp både nationella och EU-gemensamma mål.

Grundprincipen som producentansvaret bygger på kallas "Polluter Pays Principle" (PPP), det vill säga "förorenaren betalar". Principen innebär att den part som belastar miljön negativt måste betala tillbaka till miljön för den belastning man orsakar.


Vi stöttar dig i ditt lagstagade ansvar

När du ansluter ditt företag till Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI) så stöttar vi dig i ditt lagstadgade ansvar att samla in ditt förpackningsmaterial. Du säkerställer då att materialet tas om hand och återvinns på bästa sätt.

Välkommen att ansluta dig till oss!

Vårt anslutningsformulär hittar du här

Hör av dig om du har frågor eller funderingar!

Tveka inte att kontakta oss om du har några frågor eller funderingar!
Du når oss enklast via mejl till kund@ftiab.se eller genom att ringa växeln på 020-088 03 10.

Har inga servicemeddelanden...