Bakgrund kring producentansvaret

Grundprincipen som producentansvaret bygger på kallas "Polluter Pays Principle" (PPP), det vill säga "förorenaren betalar". Principen innebär att den part som belastar miljön negativt måste betala tillbaka till miljön för den belastning man orsakar.  Alla företag som tillverkar, importerar eller säljer en förpackning, förpackad vara eller tidning har genom förordningar ett ansvarar för att de ska samlas in och återvinnas.

Lagstiftningen

1993 antog Sveriges riksdag propositionen "Om riktlinjer för en kretsloppsanpassad samhällsutveckling" (den så kallade kretsloppspropositionen, 1992/93:180) som bland annat innehöll lagstiftningen om producentansvar. Ett bemyndigande att föreskriva om producentansvaret gavs till regeringen. Lagen om producentansvar ingår i Miljöbalken (SFS 1998:808), kapitel 15.

Beslut om genomförande av producentansvar för förpackningar och tidningar tog regeringen 1994 genom förordningen om producentansvar för returpapper (SFS 1994:1205, numera 2018:1463) och förordningen om producentansvar för förpackningar (SFS 1994:1235, numera 2018:1462).

Förpackningarna och tidningarna först

Förpackningar och tidningar var de första varugrupperna som fått ett producentansvar. Inte för att de utgör det allvarligaste miljöproblemet, utan för att de är förhållandevis enkla att åtgärda. Om de sorteras bort från hushållsavfallet minskar avfallet och återvinningen ökar betydligt.

Det finns i dag även ett producentansvar för däck, bilar, batterier, elektriska och elektroniska produkter (här ingår glödlampor), läkemedel och vissa radioaktiva produkter samt herrelösa strålkällor som blir radioaktivt avfall.

Förordningarna

Här kan du läsa förordningarna om producentansvar för förpackningar och tidningar. Länkarna går till riksdagens digitala SFS-arkiv.

Förordningen SFS (2006:1273) har ersatts med SFS (2018:1462), men används parallellt tills samtliga paragrafer i den nya förordningen har trätt i kraft.

Naturvårdsverkets vägledning om producentansvar för förpackningar och returpapper hittar du här:
https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/producentansvar/producentansvar-for-forpackningar2/

Konsumenten har ett ansvar

Såväl hushåll som företag är enligt samma regelverk skyldiga att källsortera och lämna förbrukade varor och förpackningar till återvinning. Insamling sker via våra återvinningsstationer eller via fastighetsnära insamling i miljörum eller hemma på uppfarten.

Företag kontrakterar ett återvinningsföretag eller lämnar till särskilda mottagningspunkter.

Har inga servicemeddelanden...