Dagens insamlingssystem - och morgondagens

Insamlingssystemet är producentansvar i praktiken.

Dagens insamlingssystem - återvinningsstationer står för merparten av insamlingen

Förpackningar och tidningar samlas in via insamlingssystem. Dagens insamlingssystem består av våra cirka 5 000 återvinningsstationer som finns utspridda över hela landet. Konsumenter kan där lämna förpackningar och tidningar i olika behållare och det är på så sätt som merparten av alla förpackningar och tidningar från hushållen samlas in i dag. Från den 1 januari 2022 övergår ansvaret för insamlingen av tidningar till kommunerna. De flesta kommuner har valt att fortsätta insamlingen på våra återvinningsstationer, i andra kommuner finns andra lösningar.

En annan variant när det gäller insamlingssystem för hushåll är fastighetsnära insamling i form av exempelvis fyrfackskärl på uppfarten eller insamlingskärl i miljörum i flerbostadshus.

Barn som stoppar in förpackningar på återvinningsstation


Morgondagens insamlingssystem - insamlingen föreslås att flyttas närmare konsumenten

Den förordning om producentansvar som beslutades 2018 och som innehöll att tillståndspliktiga insamlingssystem skulle införas 2021 har senarelagts av regeringen. I samband med detta tillsatte Miljödepartementet en utredning för hur producentansvaret för utformas från och med 2023.

Utgångspunkten för utredningen är att fokusera på vilka åtgärder som behöver genomföras för att nå materialåtervinningsmålen.

Läs mer om promemorian En förbättrad förpackningsinsamling - nya roller för kommuner och producenter och processen framåt.


Fyrfacktunnor vid villa
Har inga servicemeddelanden...