2020-06-30

FTI välkomnar omtag av Förpackningsförordningen

Regeringen har aviserat att man avser att senarelägga ikraftträdandet av bestämmelserna om tillståndspliktigt insamlingssystem. Bakgrunden till detta är bland annat att Naturvårdsverket inte anser att kraven i förordningen kan uppfyllas inom den tajta tidsramen som är satt.

FTI har sedan förordningen kom påtalat ett antal brister och utmaningar med den nya förordningen och ser positivt på att tid läggs på justeringar i förordningen. Frågan ligger nu hos miljödepartementet som väntas komma med ny information inom kort.

FTI:s ambition är att bygga ett gediget och långsiktigt hållbart återvinningssystem med miljönyttan i fokus och vår förhoppning är att miljödepartementet formulerar om förordningstexten så att den får större miljöfokus och att kraven på insamlingssystemet blir möjliga att uppfylla.

Bakgrund

Förpackningsförordningen, (SFS 2018:1462) om producentansvaret för förpackningar som regeringen beslutade om sommaren 2018 trädde i kraft 1 januari 2019. Ett antal av bestämmelserna i förordningen skulle dock inte börja gälla förrän 1 januari 2021. Däribland bestämmelserna om krav på tillstånd för insamlingssystem (TIS), dvs att den som bedriver insamling av förpackningsavfall från hushåll behöver ha ett tillstånd från Naturvårdsverket. Det är bland annat införandet av de bestämmelser som reglerar kravet på tillstånd och villkoren för tillstånd som nu senareläggs.

FTI inkom med sin TIS-ansökan enligt den angivna tidsplanen den 31 mars i år tillsammans med ytterligare en aktör.

Den 20 maj meddelade Naturvårdsverket att man avslår båda ansökningarna och avbryter därmed processen med tillståndsansökningarna. I ett pressmeddelande hänvisar man till att ingen av aktörerna rimligen kan uppfylla kraven i förordningen så som de var formulerade av regeringen. Detta innebär att processen kring den nya förordningen har avstannat.

FTI välkomnade detta besked. Vi och även andra aktörer har sedan förordningen beslutades uttryckt oro för tidsplanen och för hur förordningen ska kunna implementeras på bästa möjliga sätt.

Naturvårdsverket har därefter i en skrivelse återkommit till regeringen och pekat på ett antal punkter som behöver förändras för att förordningen i sin helhet ska kunna implementeras. FTI instämmer i flertalet av Naturvårdsverkets kommentarer.

Miljödepartementet ser över förordningen

FTI har skriftligen uppvaktat miljöminister Isabella Lövin samt statssekreterare vid andra departement för att lyfta fram vår syn på förordningen och bland annat framföra att vi ser behov av att skjuta på införandet av TIS-kraven i förordningen för att möjliggöra att den kan implementeras på ett hållbart sätt. Att det ges tid för förberedelsearbete hos Naturvårdsverket och att aviseringar mot berörda producenter kan ske med tillräcklig framförhållning.

Samtidigt har FTI understrukit vikten av att bestämmelserna om att Naturvårdsverket ska upprätta ett register över företag med producentansvar och utöva tillsyn mot dessa träder ikraft snarast. Det är en förutsättning att tillsyn utövas och så att finansiering kan säkras innan de mycket kostsamma kraven på TIS träder ikraft.

Dagens insamlingssystem fortsätter som tidigare

Vi utgår ifrån att nu gällande bestämmelser för insamlingssystemet förlängs fram till det att en reviderad förordning kan träda i kraft. FTI:s insamlingsverksamhet fortsätter därför precis som tidigare tills en reviderad förordning kan börja implementeras.

För fastighetsägare och kommuner innebär detta att FTI kommer att fortsätta att driva sitt insamlingssystem baserat på sina ca 5000 egna återvinningsstationer kompletterat med att subventionera fastighetsnära insamling enligt dagens modell. Självklart kommer FTI att även fortsatt säkerställa att allt det insamlade förpackningsavfallet går till återvinningen på ett spårbart och miljöriktigt sätt.

Vad händer nu

Vi utgår ifrån att de nu gällande bestämmelserna tillåts fortsätta gälla, att tidsplanen förskjuts och att vi ges möjlighet att i samråd och med gott om tid räta ut de frågetecken som Naturvårdsverket och FTI pekar på. Vår förhoppning är att miljödepartementet kommer att ta större hänsyn till de lokala förutsättningarna och den övriga problematik som finns i frågan när man går vidare med förordningen om en mer fastighetsnära insamling. Vi hoppas också att man tydligare kommer att koppla kraven i förordningen till återvinningsmålen.

För att nå framtida återvinningsmål och kunna stå rustade inför de förändringar som kommer, så påbörjar vi arbetet med att bygga ut framtidens fastighetsnära insamling redan nu. Vi har en fortlöpande och nära dialog med både Naturvårdsverket och miljödepartementet för att med vår kunskap och erfarenhet bidra till de bästa lösningarna framåt. Tillsammans ska vi bygga ett system som bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Har inga servicemeddelanden...