Regeringen skjuter delar av den nya Förpackningsförordningen på framtiden

Den 24 september beslutade regeringen om ändringar i bestämmelserna för förordningen (2018: 1462) om producentansvar för förpackningar.

Övergångsbestämmelser gäller fram till slutet av 2022

I slutet av juni gick regeringen ut med ett pressmeddelande där det framgick att man avsåg senarelägga införandet av tillståndspliktig insamling. Vi har sedan dess väntat på ett beslut som klargör dels hur länge man ska senarelägga ikraftträdandet och vilka bestämmelser som ska gälla under övergångsperioden. Det beslutet har nu kommit.

Nu gällande övergångsbestämmelser gäller till sista december 2022
Av ändringsförordningen som publicerades i veckan framgår att man förlänger nu gällande övergångsbestämmelser om insamlingssystem fram till utgången av december 2022.

Vad som kommer att gälla från 2023 och framåt hoppas vi klargörs genom att man under den mellanperiod som skapats gör en grundlig omarbetning av TIS-bestämmelserna i 2018 års förordning.

- Från FTI:s sida så anser vi att det är väldigt positivt att regeringen skapar tid för att se över frågan och även samordningen med annan avfallslagstiftning ordentligt. Vi vill, vilket vi också tidigare varit tydliga med, gärna vara en del av det arbetet. Vi tror att vi genom våra relationer med andra intressenter kan bidra med värdefulla insikter i arbetet med att skapa en förordning för producentansvaret för förpackningar som är långsiktig och hållbar, kommenterar Henrik Nilsson, projektledare TIS.

Insamling via återvinningsstationer och bostadsnära insamling drivs vidare
Rent praktiskt innebär beslutet att FTI kommer att fortsätta att samla in förpackningar via återvinningsstationer och fastighetsnära insamling på samma sätt som idag.

- Under övergångsperioden kommer insamling av hushållens förpackningar att bedrivas på samma sätt som tidigare. Dagens villkor för fastighetsnära insamling kommer att fortsätta att gälla, vi kommer att planera för utveckling men avvaktar exakt vad som kommer att gälla från 2023. Samma sak gäller våra återvinningsstationer. Där har vi idag ett rikstäckande system som levererar fina insamlings- och återvinningsresultat, och vi kommer att fortsätta driva ett fungerande system även framöver, kommenterar Fredrik Gemfors, Insamlingschef.


Krav på producenter införs redan 2021
För producenter kommer det dock att ske förändringar redan från 1 januari 2021. Då kommer förtydligandet av producentdefinitionen som finns med i 2018 års förordning att träda i kraft, likaså kravet på att man som producent ska lämna uppgifter till Naturvårdsverket kring vilket insamlingssystem som finns för producentens förpackningar.

- Vi välkomnar att den nya producentdefinitionen och kraven på informationsgivning till Naturvårdsverket införs redan 2021. Från vår sida sett bör de nya kraven i kombination med tillsynsutövning från Naturvårdsverkets sida innebära att producentansvaret lyfts fram och att det blir tydligt hur producenter uppfyller det ansvaret, säger Anette Löhnn, marknadschef FTI.


Förordningen finns att läsa här: https://svenskforfattningssamling.se/sites/default/files/sfs/2020-09/SFS2020-815.pdf


Har inga servicemeddelanden...