Märkning på förpackningar - samma symbol i hela kedjan

Vår märkning för förpackningar och tidningar har uppdaterats för att bli ännu tydligare. Märkningen är utformad så att samma symbol ska finnas på både förpackningar och på kärl i miljörum eller på återvinningsstationer. Allt för att underlätta för konsumenterna att sortera rätt. 

Tanken är att ha en enhetlig märkning som fungerar som en röd tråd genom hela återvinningsresan.

Piktogram för att märka förpackningar får du tillgång till genom att mejla kund@ftiab.se.

Hänvisa också gärna på förpackningen till www.ftiab.se för mer information om återvinning.


Översiktsbild över märkningen


När det gäller övrig märkning hänvisar vi till förordningen om producentansvar för förpackningar (SFS 2018:1462) och paragraf 41 som säger:

Märkning av förpackningar

41 § Om en producent märker en förpackning med uppgift om vilket förpackningsmaterial som har använts, ska märkningen ske enligt kommissionens beslut 97/129/EG av den 28 januari 1997 om fastställandet av ett identifieringssystem för förpackningsmaterial i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall.

Du hittar förordningen i sin helhet här

Farligt avfall och kemiska produkter

Regler om "särskilt omhändertagande" gäller för vissa varor. Reglerna innebär bland annat att förpackningar som är märkta med dödskalle, döda fisken eller gasbehållare ska lämnas till plats för farligt avfall som kommunen anvisar - inte på en återvinningsstation.

Dessa varor innebär risker för människor och miljö när de hanteras och återvinns. Varorna räknas som farligt avfall enligt EU-förordning 1357/2014. Förpackningar märkta med övriga farosymboler kan, under förutsättning att förpackningen är helt tömd och eventuellt lock är avtaget, lämnas vid återvinningsstationer.

Mer information hittar du här:
Kemikalieinspektionen
Naturvårdsverket
Sopor.nu

Har inga servicemeddelanden...