Märkning på förpackningar - samma symbol i hela kedjan

Vår märkning för förpackningar och tidningar har uppdaterats för att bli ännu tydligare. Märkningen är utformad så att samma symbol ska finnas på både förpackningar och på kärl i miljörum eller på återvinningsstationer. Allt för att underlätta för konsumenterna att sortera rätt. 

Tanken är att ha en enhetlig märkning som fungerar som en röd tråd genom hela återvinningsresan.

Piktogram för att märka förpackningar får du tillgång till genom att mejla kund@ftiab.se.

Hänvisa också gärna på förpackningen till www.ftiab.se för mer information om återvinning.

Liknande piktogram pausar processen

I slutet på oktober meddelade Avfall Sverige, kommunernas branschorganisation för avfallshantering, att de tillsammans med motsvarande organisationer i Norge och Danmark tagit beslut om att införa en gemensam nordisk märkning för avfall.

Grunden är piktogram som arbetades fram i Danmark under 2015 och som både innefattar piktogram för kommunala avfallsfraktioner och för förpackningar.

- Så fort vi fick kännedom att man fattat beslut om en gemensam märkning valde vi att pausa vår process. Piktogrammen liknar på många sätt de vi har, och vi ser såklart fördelar med en nordisk märkning. När vi började uppdatera vårt märkningssystem undersökte vi möjligheten till samarbeten med andra länder, men då hade vi inte alla organisationer med oss. Nu när det finns ett sådant beslut väljer vi att pausa utrullningen för att undersöka vad det innebär för oss och för producenterna, säger Anette Löhnn, marknadschef på FTI.

I Danmark har den nya märkningen nu börjat komma ut på förpackningar. Avfall Norge kommer att implementera de nya piktogrammen från februari 2020 och Avfall Sveriges plan är att anpassa piktogrammen efter svenska förutsättningar under våren 2020, och börja implementationen till sommaren.

Läget just nu

- Vi för just nu dialog på många håll kring märkningen och hur man ser på det beslut som fattats av Avfall Sverige. När det gäller vår märkning så ser vi inga som helst problem med att producenter använder den nya märkningen som vi tagit fram. Från konsumentperspektiv fungerar det som finns framtaget idag. Det är dock viktigt att man är medveten om att en nordisk märkning kan komma inom kort. Vi kommer nu att undersöka det här noggrant och se till att hålla alla berörda informerade om utvecklingen, säger Veronica Foberg Gustafsson, kommunikationschef på FTI.

Översiktsbild över märkningen


När det gäller övrig märkning hänvisar vi till förordningen om producentansvar för förpackningar (SFS 2018:1462) och paragraf 41 som säger:

Märkning av förpackningar

41 § Om en producent märker en förpackning med uppgift om vilket förpackningsmaterial som har använts, ska märkningen ske enligt kommissionens beslut 97/129/EG av den 28 januari 1997 om fastställandet av ett identifieringssystem för förpackningsmaterial i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall.

Du hittar förordningen i sin helhet här

Farligt avfall och kemiska produkter

Regler om "särskilt omhändertagande" gäller för vissa varor. Reglerna innebär bland annat att förpackningar som är märkta med dödskalle, döda fisken eller gasbehållare ska lämnas till plats för farligt avfall som kommunen anvisar - inte på en återvinningsstation.

Dessa varor innebär risker för människor och miljö när de hanteras och återvinns. Varorna räknas som farligt avfall enligt EU-förordning 1357/2014. Förpackningar märkta med övriga farosymboler kan, under förutsättning att förpackningen är helt tömd och eventuellt lock är avtaget, lämnas vid återvinningsstationer.

Mer information hittar du här:
Kemikalieinspektionen
Naturvårdsverket
Sopor.nu

Har inga servicemeddelanden...