Frågor & svar

Klicka på frågan för att läsa svaret.

Har du frågor om hur specifika förpackningar sorteras, sök svaret i vår sorteringsguide.

Har du frågor som gäller plastförpackningar, se våra frågor och svar för plastförpackningar.

Vilka är FTI?

FTI står för Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Vi har som uppdrag att se till att förpackningar samlas in och återvinns.

Vem äger FTI?

Ägare till FTI är de fyra materialbolagen: Svensk Plaståtervinning, Returkartong, MetallKretsen och Svensk GlasÅtervinning.

Vad betyder producentansvar?

När det gäller förpackningar är alla som tillverkar, importerar, fyller eller säljer dem eller förpackade varor ansvariga för att förpackningarna kan samlas in och återvinnas.

Det finns även producentansvar för däck, bilar, batterier, elektriska och elektroniska produkter (här ingår glödlampor) och för vissa radioaktiva produkter. Mer information om det politiska miljöarbetet i Sverige finns på Miljödepartementets hemsida.

Vem betalar för återvinningen?

En del av finansieringen får FTI in genom att sälja det återvunna materialet, men huvudsakligen finansieras med hjälp av förpackningsavgifter som producenterna, dvs företag som importerar varor, fyller en förpackning och säljer en vara, betalar.

Vår verksamhet drivs helt utan vinstintresse. Ingen ekonomisk utdelning till ägarna får förekomma. Detta för att kostnaden för insamling och återvinning så lite som möjligt ska påverka priset på varorna.

Är det inte kommunen som ansvarar för förpackningsinsamlingen?

Nej.

Varför ska jag källsortera förpackningar och tidningar?

Återvinning av förpackningar och tidningar är miljömässigt bra, det sparar både energi och material (läs mer under Om återvinning). Alternativet till återvinning är att vi fortsätter att förbruka resurser och sedan bara slänger allt i soporna, i en och samma hög.

Det finns en lag om producentansvar för förpackningar som omfattar alla medborgare och företag. Lagen syftar till att vi alla ska bidra till att skapa ett långsiktigt hållbart samhälle genom att källsortera förpackningar.

Kommunerna ansvarar sedan 1 januari 2022 för att samla in och återvinna tidningar.

Äts inte miljövinsten upp av ökade transporter?

De extra transporter som kan uppstå vid källsortering och återvinning motiveras av de miljövinster som uppnås med återvinningen.

Vad gäller plast har miljökonsulten Profu studerat de klimatvinster som blir resultatet av den insamling och återvinning av plastförpackningar, som sker genom FTI. Utvärderingen gäller hela kedjan, från återvinningsstationen till det att plasten är återvunnen. Resultaten av undersökningen visar att även om det återvunna materialet transporteras långt, så är det bättre för klimatet att använda återvunnen plast än att använda olja i tillverkningen av nya plastprodukter.

Profus undersökning om återvinning av plast

Varför får jag inte lägga annat än just förpackningar och tidningar i behållarna på återvinningsstationen?

Den huvudsakliga anledningen är att insamlingen kostar pengar, de återvunna förpackningarna bär inte sina egna kostnader. Förordningen om producentansvaret bottnar i en princip som kallas "Polluter Pays Principle" (ungefär "den som smutsar ner ska betala"). Principen innebär att den som tillför samhället en "förorening" också ska ta ansvar för att ta hand om denna "förorening".

För att detta ska kunna fungera i praktiken måste politikerna definiera vilka varor som ska omfattas så att ansvaret för vem som tillför samhället dessa kan tydliggöras — eftersom de ska ställas ansvariga för att organisera och finansiera en insamling. Det kallas producentansvar och en av de varugrupper som har ett producentansvar är just förpackningar.

Dessutom används ofta olika kvalitéer till olika typer av produkter. Man kan till exempel inte blanda glasförpackningar med vilket sorts glas som helst. Vanliga fönsterrutor och många dricksglas är av annan kvalitet, som gör att om de blandas med glasförpackningar får det nya glaset sämre kvalitet.

Varför ska jag sortera ofärgat och färgat glas för sig? Har hört att det blandas sedan i alla fall.

Allt sorterat glas hålls separerat, även efter att behållarna har tömts. Om du ser en bil som tömmer färgat och ofärgat glas i samma bil är det två fack på flaket, så glaset hålls separerat även där. Efterfrågan från glasindustrin på återvunnet ofärgat glas är mycket stor, det finns alltså en önskan från marknaden att hålla det ofärgade från det färgade.

Allt blandas väl ändå ihop och hamnar på tippen?

Entreprenörerna som tömmer behållarna får sin ersättning för arbetet när de levererar rent och sorterat material till de platser som vi anvisar. Om de blandar ihop materialet tar inte vi emot det och entreprenören måste då lämna ifrån sig det till förbränning eller deponi — vilket de måste betala för. Dessutom måste förpackningarna och tidningarna enligt lag återvinnas och vår verksamhet granskas kontinuerligt av bland annat Naturvårdsverket.

Hur mycket ska jag rengöra förpackningarna?

Förpackningarna ska vara tömda på sitt innehåll. De behöver inte vara rengjorda. Skälet till att förpackningarna ska vara tömda är dels en hygienfråga och dels att det kan påverka återvinningen eftersom den automatiska sorteringsprocessen för vissa materialslag sorterar förpackningarna efter vikt.

Vart ringer jag om batteriholken är full?

Batterier ingår i producentansvaret för elektronik. Vill du veta vart du kan lämna din batterier kan du besöka el-kretsens webbplats: www.elkretsen.se.

Är batteriholken full eller trasig kan du felanmäla det till FTI:s kundservice.

Vad händer med det insamlade förpackningsmaterialet?

Alla förpackningar som lämnas på våra återvinningsstationer skickas till sorteringsanläggningar för återvinning, och vi materialåtervinner så mycket det bara går. Det som inte går att materialåtervinna går till energiutvinning som substitut/ersättning för fossil råvara i industrin. Läs mer om återvinningsprocessen för de olika materialslagen.

Får man plocka material ur Förpacknings- och Tidningsinsamlingens behållare?

Nej, allt som lämnats i återvinningsstationen är FTI:s material. Att ta det är att betrakta som stöld.

Vem städar efter att en återvinningsstation flyttats eller tagits in?

FTI tar ansvar för städning under fyra veckor efter att stationen har tagits bort.

Hur stort område städar FTI runt behållarna?

Vi städar runt om behållarna på återvinningsstationen och även på intilliggande område när det är uppenbart att materialet (skräpet) kommer från återvinningsstationen.

Vad krävs för att få en återvinningsstation i närheten av där jag bor?

Att FTI anser att det skulle vara en miljöfördel, att FTI anser att det är en lämplig plats och att bygglov ges av kommunen.

Hur får allmänheten reda på när det byggts en ny återvinningsstation?

Genom information från kommunen och FTI:s pressmeddelanden till olika nyhetskanaler.

Hur långt eller kort avstånd ska det vara till en återvinningsstation?

Vi planerar för återvinningsstationer på platser där kommunen anvisar oss mark och ger oss byggnadslov och som är lämpliga att nå för besökare men även vår personal.

Vem bestämmer hur stora hålen i behållarna ska vara?

Boverket, som är myndigheten för samhällsplanering, byggande och boende, har beslutat storleken. Det finns synpunkter på att inkasthålen är för små och att stora förpackningar inte kan lämnas i behållarna. Utformning och måtten är satta för att hindra att någon, med risk för skada, ska kunna ta sig in i behållarna.

Så här används inkasthålen när du har större förpackningar att lämna:.

Vart vänder jag mig om jag vill ha hämtning av material vid bostaden?

Man vänder sig till fastighetsägaren eller bostadsrättsföreningen som vänder sig till en entreprenör.

Läs mer om fastighetsnära insamling.

Jag har tappat viktiga saker i en behållare. Vad gör jag?

Har behållaren redan tömts finns det tyvärr ingen möjlighet att få tillbaka det du tappat.

Ring FTI, tfn 08-566 144 00 eller vår felanmälan som tar ärendet vidare till huvudkontoret 0200-88 03 11 för att få telefonnummer till entreprenören som tömmer materialet. Efter kontorstid ringer du 0200-88 03 11.

Det är viktigt att du vet vilket materialslag det var i behållaren du tappade saken i. Detta för att vi ska kunna koppla dig samman med rätt tömmare.

Vad är det för skillnad mellan ÅVS och ÅVC?

ÅVS står för återvinningsstation där förpackningar och tidningar återvinns. Det är kommunen som avgör om de tillhandahåller insamling av tidningar på ÅVS eller inte. Det kan alltså se olika ut mellan kommuner. ÅVC är en bemannad återvinningscentral där grovsopor, elektriskt avfall, kyl och frys lämnas.

När har återvinningscentralen öppet?

Kontakta din kommun. Du hittar information om samtliga kommuners återvinning på webbsidan www.sopor.nu. Kommunerna ansvarar för återvinningscentralerna och deras öppettider.

Får förskolor eller skolor lämna förpackningar och tidningar på våra återvinningsstationer?

Återvinningsstationerna är bara till för hushållens behov av återvinning. Förskolor, skolor, andra verksamheter och företag vänder sig direkt till en entreprenör för att få hjälp med hämtning av sin återvinning.

Verksamheter som med ett pedagogiskt syfte vill lära ut hur källsortering och återvinning går till, får besöka våra återvinningsstationer från tid till annan för att lägga förpackningar och tidningar (och endast dessa) på avsedd plats i behållarna. Det gäller verksamheter som förskolor, fritidshem, behandlingshem, SFI-grupper och dylika.

Har inga servicemeddelanden...