Återvinningspolicy

Återvinning är vår mission

Genom den så kallade avfallsförordningen som regeringen beslutat om har hushåll och företag en skyldighet att lämna sina förpackningar och tidningar till återvinning. Och genom producentansvarsförordningarna har de företag som säljer en produkt en skyldighet att se till att du kan lämna dess förpackning eller tidning till återvinning. I dessa regler där regeringen uttrycker samhällets vilja, vill vi säkerställa att kommande generationer får ett gott liv. Därför finns vi på FTI till.

Vårt uppdrag är att se till att det finns ett insamlingssystem över hela landet som tar emot och återvinner använda förpackningar och tidningar så att de kan återföras i kretsloppet och bli till nya produkter. Vi gör det på uppdrag av de producenter som tar sitt hållbarhetsansvar. Allt som vi samlar in körs till våra återvinnare för att processas så det kan användas till nytt material. Beroende på hur väl sorteringen skett, hur mycket som inte är förpackningar eller tidningar som lagts i behållarna och (för plastmaterial) hur mycket som är miljöeffektivt att eftersortera, så sänder våra återvinnare en del av materialet till energiutvinning/förbränning. Vi har alltid avfallshierarkin i fokus. Det kan du lita på.

Vår fastslagna återvinningspolicy finns till för att du ska kunna ha förtroende för det vi gör för miljön.

Vår återvinningspolicy

  • Vi samlar in förpackningar och tidningar i hela landet
  • Vi håller noggrant isär det vi hämtat
  • Vi planerar alla körningar utan onödiga transporter
  • Vi använder återvinningsanläggningar med rätt process för varje materialslag
  • Vi återvinner allt vi hämtat med avfallshierarkin i fokus
Har inga servicemeddelanden...